در حال بارگذاری اطلاعات

مطالب مرتبط

مدیر عامل جدید صنایع شیر ایران منصوب شد

شرکت شیرین عسل به عنوان یکی از بزرگترین تولید کنندگان مواد غذایی در نمايشگاه گلفود دبی

جايزه ملی نشان برتر ايران به برند شیرین عسل اهدا شد

نخستین همایش پژوهش های نوین در حوزه R&D و شرکت های برتر صنایع غذایی برگزار گردید

برگزاری جلسه مدیرعامل شرکت صنایع شیر ایران با معاون اقتصادی و سرمایه گذاری استان سمنان

اردیبهشت 1398,01 سرویس خبری اخبار و رویداد ها

جلسه مدیرعامل شرکت صنایع شیر ایران با معاون اقتصادی و سرمایه گذاری استان سمنان با حضور معاونین بازار و تولید برگزارشد.

دکتر عسگری معاون اقتصادی استاندار سمنان ضمن استقبال از جلسه برگزار شده بر ضرورت ارتباط و گسترش همکاری با مجموعه های بزرگی چون پگاه تاکید و برای هر گونه مساعدت و ارایه تسهیلات لازم اداری اعلام آمادگی نمودند. مدیرعامل شرکت صنایع شیر ایران نیز در این جلسه با تشریح فعالیت های پگاه برای رونق تولید و اشتغال بیان کردند: استفاده از ظرفیت های موجود در استان سمنان می تواند کمک خوبی برای گسترش فعالیت های ما در ماههای آتی و اجرای برنامه های شرکت صنایع شیر باشد و در ادامه خواهان همکاری استانداری سمنان برای تسریع در انجام سرمایه گذاری ها لازم به منظور رونق تولید و اشتغال شدند.

منبع: شرکت پگاه 

استاناستان اقتصادیاستان ایراناستان بااستان برگزاریاستان جلسهاستان سرمایهاستان سمناناستان شرکتاستان شیراستان صنایعاستان گذاریاستان مدیرعاملاستان معاوناستان واقتصادیاقتصادی استاناقتصادی ایراناقتصادی بااقتصادی برگزاریاقتصادی جلسهاقتصادی سرمایهاقتصادی سمناناقتصادی شرکتاقتصادی شیراقتصادی صنایعاقتصادی گذاریاقتصادی مدیرعاملاقتصادی معاوناقتصادی وایرانایران استانایران اقتصادیایران باایران برگزاریایران جلسهایران سرمایهایران سمنانایران شرکتایران شیرایران صنایعایران گذاریایران مدیرعاملایران معاونایران وبابا استانبا اقتصادیبا ایرانبا برگزاریبا جلسهبا سرمایهبا سمنانبا شرکتبا شیربا صنایعبا گذاریبا مدیرعاملبا معاونبا وبرگزاریبرگزاری استانبرگزاری اقتصادیبرگزاری ایرانبرگزاری بابرگزاری جلسهبرگزاری سرمایهبرگزاری سمنانبرگزاری شرکتبرگزاری شیربرگزاری صنایعبرگزاری گذاریبرگزاری مدیرعاملبرگزاری معاونبرگزاری وجلسهجلسه استانجلسه اقتصادیجلسه ایرانجلسه باجلسه برگزاریجلسه سرمایهجلسه سمنانجلسه شرکتجلسه شیرجلسه صنایعجلسه گذاریجلسه مدیرعاملجلسه معاونجلسه وسرمایهسرمایه استانسرمایه اقتصادیسرمایه ایرانسرمایه باسرمایه برگزاریسرمایه جلسهسرمایه سمنانسرمایه شرکتسرمایه شیرسرمایه صنایعسرمایه گذاریسرمایه مدیرعاملسرمایه معاونسرمایه وسمنانسمنان استانسمنان اقتصادیسمنان ایرانسمنان باسمنان برگزاریسمنان جلسهسمنان سرمایهسمنان شرکتسمنان شیرسمنان صنایعسمنان گذاریسمنان مدیرعاملسمنان معاونسمنان وشرکتشرکت استانشرکت اقتصادیشرکت ایرانشرکت باشرکت برگزاریشرکت جلسهشرکت سرمایهشرکت سمنانشرکت شیرشرکت صنایعشرکت گذاریشرکت مدیرعاملشرکت معاونشرکت وشیرشیر استانشیر اقتصادیشیر ایرانشیر باشیر برگزاریشیر جلسهشیر سرمایهشیر سمنانشیر شرکتشیر صنایعشیر گذاریشیر مدیرعاملشیر معاونشیر وصنایعصنایع استانصنایع اقتصادیصنایع ایرانصنایع باصنایع برگزاریصنایع جلسهصنایع سرمایهصنایع سمنانصنایع شرکتصنایع شیرصنایع گذاریصنایع مدیرعاملصنایع معاونصنایع وگذاریگذاری استانگذاری اقتصادیگذاری ایرانگذاری باگذاری برگزاریگذاری جلسهگذاری سرمایهگذاری سمنانگذاری شرکتگذاری شیرگذاری صنایعگذاری مدیرعاملگذاری معاونگذاری ومدیرعاملمدیرعامل استانمدیرعامل اقتصادیمدیرعامل ایرانمدیرعامل بامدیرعامل برگزاریمدیرعامل جلسهمدیرعامل سرمایهمدیرعامل سمنانمدیرعامل شرکتمدیرعامل شیرمدیرعامل صنایعمدیرعامل گذاریمدیرعامل معاونمدیرعامل ومعاونمعاون استانمعاون اقتصادیمعاون ایرانمعاون بامعاون برگزاریمعاون جلسهمعاون سرمایهمعاون سمنانمعاون شرکتمعاون شیرمعاون صنایعمعاون گذاریمعاون مدیرعاملمعاون ووو استانو اقتصادیو ایرانو باو برگزاریو جلسهو سرمایهو سمنانو شرکتو شیرو صنایعو گذاریو مدیرعاملو معاون