در حال بارگذاری اطلاعات

-

شیرین - عسل

گروه صنایع غذایی شیرین عسل تنها گروه صنعتی متشکل در زمینه تولید انواع شیرینی و شکلات و محصولات کاکائو می باشد که محصولات متنوع و مرغوبی را برای قشر وسیعی از مصرف کنندگان و طیف گسترده ای از مشتریان تولید و توزیع می نماید . گروه صنایع غذایی شیرین عسل با سرمایه گذاری وسیع خود در صنایع تولید کننده مو...
بیشتر بدانیم ...


مطالب مرتبط

مدیر عامل جدید صنایع شیر ایران منصوب شد

برگزاری جلسه مدیرعامل شرکت صنایع شیر ایران با معاون اقتصادی و سرمایه گذاری استان سمنان

جايزه ملی نشان برتر ايران به برند شیرین عسل اهدا شد

نخستین همایش پژوهش های نوین در حوزه R&D و شرکت های برتر صنایع غذایی برگزار گردید

شرکت شیرین عسل به عنوان یکی از بزرگترین تولید کنندگان مواد غذایی در نمايشگاه گلفود دبی

اسفند 1397,24 سرویس خبری اخبار و رویداد ها

حضور گروه صنايع غذايي شيرين عسل در نمايشگاه گلفود دبی 2019 – 28 بهمن الی 2 اسفند 97

نمایشگاه گلفود ( Dubai Gulfood Exhibition) یکی از بزرگترین نمایشگاه‌ها در زمینه محصولات غذایی (غذا، نوشيدني، خدمات غذا) و به ویژه صنعت هتلداری در جهان محسوب می‌ گردد که همه ساله در شهر دبی امارات برگزار می گردد.این نمایشگاه به عنوان اصلی‌ترین پایگاه توسعه‌ی تجارت شرکت‌های غذایی جهان به حساب می‌آید؛ چرا که این نمایشگاه با سابقه درخشان در میان تجار و صادر کنندگان، این فرصت را فراهم می‌آورد تا بتوانند بازارهای آسیای میانه، شمال آسیا و آفریقا را مجذوب خود نمایند. حضور بازدیدکنندگان و خریداران از ۱۵۰ کشور، نشان‌ دهنده برنامه ریزی دست اندرکاران این صنعت، برای توسعه روابط و تجارت خود از طریق این رویداد در سطح بین المللی می‌باشد.
شرکت شیرین عسل به عنوان یکی از بزرگترین تولید کنندگان مواد غذایی در منطقه سالیانه در این نمایشگاه شرکت می کند تا علاوه بر ارتباط مستقیم با مشتریان فعلی خود در سایر نقاط جهان، راه را برای ارتباط تجاری با سایر کشورها بگشاید.

منبع: شیرین عسل 

«شرکت ازازاز «شرکتاز بزرگ‌تریناز بهاز تولیداز دبیاز دراز شیریناز عسلاز عنواناز غذاییاز کنندگاناز گلفوداز مواداز نمايشگاهاز یکیبزرگترینبزرگ‌ترین ازبزرگترین بهبزرگترین تولیدبزرگترین دبیبزرگترین دربزرگترین شرکتبزرگترین شیرینبزرگترین عسلبزرگترین عنوانبزرگترین غذاییبزرگترین کنندگانبزرگترین گلفودبزرگترین موادبزرگترین نمايشگاهبزرگ‌ترین یکیبهبه ازبه بزرگترینبه تولیدبه دبیبه دربه شرکتبه شیرینبه عسلبه عنوانبه غذاییبه کنندگانبه گلفودبه موادبه نمايشگاهبه یکیتولیدتولید ازتولید بزرگترینتولید بهتولید دبیتولید درتولید شرکتتولید شیرینتولید عسلتولید عنوانتولید غذاییتولید کنندگانتولید گلفودتولید موادتولید نمايشگاهتولید یکیدبیدبی ازدبی بزرگتریندبی بهدبی تولیددبی دردبی شرکتدبی شیریندبی عسلدبی عنواندبی غذاییدبی کنندگاندبی گلفوددبی مواددبی نمايشگاهدبی یکیدردر ازدر بزرگتریندر بهدر تولیددر دبیدر شرکتدر شیریندر عسلدر عنواندر غذاییدر کنندگاندر گلفوددر مواددر نمايشگاهدر یکیشرکتشرکت بزرگترینشرکت بهشرکت تولیدشرکت دبیشرکت درشرکت شیرینشرکت عسلشرکت عنوانشرکت غذاییشرکت کنندگانشرکت گلفودشرکت موادشرکت نمايشگاهشرکت یکیشیرینشیرین ازشیرین بزرگترینشیرین بهشیرین تولیدشیرین دبیشیرین درشیرین شرکتشیرین عسلشیرین عنوانشیرین غذاییشیرین کنندگانشیرین گلفودشیرین موادشیرین نمايشگاهشیرین یکیعسلعسل ازعسل بزرگترینعسل بهعسل تولیدعسل دبیعسل درعسل شرکتعسل شیرینعسل عنوانعسل غذاییعسل کنندگانعسل گلفودعسل موادعسل نمايشگاهعسل یکیعنوانعنوان ازعنوان بزرگترینعنوان بهعنوان تولیدعنوان دبیعنوان درعنوان شرکتعنوان شیرینعنوان عسلعنوان غذاییعنوان کنندگانعنوان گلفودعنوان موادعنوان نمايشگاهعنوان یکیغذاییغذایی ازغذایی بزرگترینغذایی بهغذایی تولیدغذایی دبیغذایی درغذایی شرکتغذایی شیرینغذایی عسلغذایی عنوانغذایی کنندگانغذایی گلفودغذایی موادغذایی نمايشگاهغذایی یکیکنندگانکنندگان ازکنندگان بزرگترینکنندگان بهکنندگان تولیدکنندگان دبیکنندگان درکنندگان شرکتکنندگان شیرینکنندگان عسلکنندگان عنوانکنندگان غذاییکنندگان گلفودکنندگان موادکنندگان نمايشگاهکنندگان یکیگلفودگلفود ازگلفود بزرگترینگلفود بهگلفود تولیدگلفود دبیگلفود درگلفود شرکتگلفود شیرینگلفود عسلگلفود عنوانگلفود غذاییگلفود کنندگانگلفود موادگلفود نمايشگاهگلفود یکیموادمواد ازمواد بزرگترینمواد بهمواد تولیدمواد دبیمواد درمواد شرکتمواد شیرینمواد عسلمواد عنوانمواد غذاییمواد کنندگانمواد گلفودمواد نمايشگاهمواد یکینمايشگاهنمايشگاه ازنمايشگاه بزرگتریننمايشگاه بهنمايشگاه تولیدنمايشگاه دبینمايشگاه درنمايشگاه شرکتنمايشگاه شیریننمايشگاه عسلنمايشگاه عنواننمايشگاه غذایینمايشگاه کنندگاننمايشگاه گلفودنمايشگاه موادنمايشگاه یکییکییکی ازیکی بزرگ‌ترینیکی بهیکی تولیدیکی دبییکی دریکی شرکتیکی شیرینیکی عسلیکی عنوانیکی غذایییکی کنندگانیکی گلفودیکی موادیکی نمايشگاه