در حال بارگذاری اطلاعات

مطالب مرتبط

مدیر عامل جدید صنایع شیر ایران منصوب شد

برگزاری جلسه مدیرعامل شرکت صنایع شیر ایران با معاون اقتصادی و سرمایه گذاری استان سمنان

شرکت شیرین عسل به عنوان یکی از بزرگترین تولید کنندگان مواد غذایی در نمايشگاه گلفود دبی

جايزه ملی نشان برتر ايران به برند شیرین عسل اهدا شد

نخستین همایش پژوهش های نوین در حوزه R&D و شرکت های برتر صنایع غذایی برگزار گردید

اسفند 1397,04 سرویس خبری مواد غذایی

نخستین همایش پژوهش های نوین در حوزه R&D و شرکت های برتر صنایع غذایی با محوریت فرآورده های لبنی همزمان با یازدهمین جشنواره علوم و صنایع غذایی (جایزه دکتر حبیب الله هدایت) و دهمین همایش تحقیق و توسعه برتر (جایزه شهاب) امروز صبح در انستیتو تغذیه برگزار می شود.

نخستین همایش پژوهش های نوین در حوزه R&D و شرکت های برتر صنایع غذایی با خوش آمدگویی دکتر ابراهیم حسینی مدیرعامل صنایع شیر ایران (پگاه) و رئیس کمیته برگزاری همایش، آغاز گردید. از دیگر سخنرانان این همایش دکتر شهریار دبیریان دبیر همایش، دکتر محمدحسین عزیزی رئیس هیئت مدیره انجمن علوم و صنایع غذایی ایران و دکتر سید محمد حسینی بنیانگذار انجمن علوم و صنایع غذایی ایران بودند.

در این همایش سه پنل علمی با عناوین راهبردهای توسعه کمی و کیفی شیر خام و مواد اولیه، تولید ناب، محور توسعه بازار و نقش پژوهش های علمی و کاربردی در بهبود شاخص های کیفی محصولات در حال برگزاری است.

گفتنی است یازدهمین جشنواره علوم و صنایع غذایی (جایزه دکتر حبیب الله هدایت) و دهمین همایش تحقیق و توسعه برتر (جایزه شهاب) از ساعت ۱۵ شروع می شود.

منبع: اگروفود نیوز

R&DR&D برترR&D برگزارR&D پژوهشR&D حوزهR&D درR&D شرکتR&D صنایعR&D غذاییR&D گردیدR&D نخستینR&D نوینR&D هایR&D همایشR&D وبرتربرتر R&Dبرتر برگزاربرتر پژوهشبرتر حوزهبرتر دربرتر شرکتبرتر صنایعبرتر غذاییبرتر گردیدبرتر نخستینبرتر نوینبرتر هایبرتر همایشبرتر وبرگزاربرگزار R&Dبرگزار برتربرگزار پژوهشبرگزار حوزهبرگزار دربرگزار شرکتبرگزار صنایعبرگزار غذاییبرگزار گردیدبرگزار نخستینبرگزار نوینبرگزار هایبرگزار همایشبرگزار وپژوهشپژوهش R&Dپژوهش برترپژوهش برگزارپژوهش حوزهپژوهش درپژوهش شرکتپژوهش صنایعپژوهش غذاییپژوهش گردیدپژوهش نخستینپژوهش نوینپژوهش هایپژوهش همایشپژوهش وحوزهحوزه R&Dحوزه برترحوزه برگزارحوزه پژوهشحوزه درحوزه شرکتحوزه صنایعحوزه غذاییحوزه گردیدحوزه نخستینحوزه نوینحوزه هایحوزه همایشحوزه ودردر R&Dدر برتردر برگزاردر پژوهشدر حوزهدر شرکتدر صنایعدر غذاییدر گردید.در نخستیندر نویندر هایدر همایشدر وشرکتشرکت R&Dشرکت برترشرکت برگزارشرکت پژوهششرکت حوزهشرکت درشرکت صنایعشرکت غذاییشرکت گردیدشرکت نخستینشرکت نوینشرکت هایشرکت همایششرکت وصنایعصنایع R&Dصنایع برترصنایع برگزارصنایع پژوهشصنایع حوزهصنایع درصنایع شرکتصنایع غذاییصنایع گردیدصنایع نخستینصنایع نوینصنایع هایصنایع همایشصنایع وغذاییغذایی R&Dغذایی برترغذایی برگزارغذایی پژوهشغذایی حوزهغذایی درغذایی شرکتغذایی صنایعغذایی گردیدغذایی نخستینغذایی نوینغذایی هایغذایی همایشغذایی وگردیدگردید R&Dگردید برترگردید برگزارگردید پژوهشگردید حوزهگردید شرکتگردید صنایعگردید غذاییگردید نخستینگردید نوینگردید هایگردید همایشگردید وگردید. درنخستیننخستین R&Dنخستین برترنخستین برگزارنخستین پژوهشنخستین حوزهنخستین درنخستین شرکتنخستین صنایعنخستین غذایینخستین گردیدنخستین نویننخستین هاینخستین همایشنخستین ونویننوین R&Dنوین برترنوین برگزارنوین پژوهشنوین حوزهنوین درنوین شرکتنوین صنایعنوین غذایینوین گردیدنوین نخستیننوین هاینوین همایشنوین وهایهای R&Dهای برترهای برگزارهای پژوهشهای حوزههای درهای شرکتهای صنایعهای غذاییهای گردیدهای نخستینهای نوینهای همایشهای وهمایشهمایش R&Dهمایش برترهمایش برگزارهمایش پژوهشهمایش حوزههمایش درهمایش شرکتهمایش صنایعهمایش غذاییهمایش گردیدهمایش نخستینهمایش نوینهمایش هایهمایش ووو R&Dو برترو برگزارو پژوهشو حوزهو درو شرکتو صنایعو غذاییو گردیدو نخستینو نوینو هایو همایش