در حال بارگذاری اطلاعات

مطالب مرتبط

جايزه ملی نشان برتر ايران به برند شیرین عسل اهدا شد

جلسه مدیران مالی شرکت‌های پگاه در اصفهان

خط تولید انواع پنیر های پروسس و لبنه در شرکت پگاه فارس افتتاح شد

بازدید نماینده یونیسف از شرکت پگاه تهران

نخستین همایش پژوهش های نوین در حوزه R&D و شرکت های برتر صنایع غذایی برگزار گردید

اسفند 1397,04 سرویس خبری مواد غذایی

نخستین همایش پژوهش های نوین در حوزه R&D و شرکت های برتر صنایع غذایی با محوریت فرآورده های لبنی همزمان با یازدهمین جشنواره علوم و صنایع غذایی (جایزه دکتر حبیب الله هدایت) و دهمین همایش تحقیق و توسعه برتر (جایزه شهاب) امروز صبح در انستیتو تغذیه برگزار می شود.

نخستین همایش پژوهش های نوین در حوزه R&D و شرکت های برتر صنایع غذایی با خوش آمدگویی دکتر ابراهیم حسینی مدیرعامل صنایع شیر ایران (پگاه) و رئیس کمیته برگزاری همایش، آغاز گردید. از دیگر سخنرانان این همایش دکتر شهریار دبیریان دبیر همایش، دکتر محمدحسین عزیزی رئیس هیئت مدیره انجمن علوم و صنایع غذایی ایران و دکتر سید محمد حسینی بنیانگذار انجمن علوم و صنایع غذایی ایران بودند.

در این همایش سه پنل علمی با عناوین راهبردهای توسعه کمی و کیفی شیر خام و مواد اولیه، تولید ناب، محور توسعه بازار و نقش پژوهش های علمی و کاربردی در بهبود شاخص های کیفی محصولات در حال برگزاری است.

گفتنی است یازدهمین جشنواره علوم و صنایع غذایی (جایزه دکتر حبیب الله هدایت) و دهمین همایش تحقیق و توسعه برتر (جایزه شهاب) از ساعت ۱۵ شروع می شود.

منبع: اگروفود نیوز

R&DR&D برترR&D برگزارR&D پژوهشR&D حوزهR&D درR&D شرکتR&D صنایعR&D غذاییR&D گردیدR&D نخستینR&D نوینR&D هایR&D همایشR&D وبرتربرتر R&Dبرتر برگزاربرتر پژوهشبرتر حوزهبرتر دربرتر شرکتبرتر صنایعبرتر غذاییبرتر گردیدبرتر نخستینبرتر نوینبرتر هایبرتر همایشبرتر وبرگزاربرگزار R&Dبرگزار برتربرگزار پژوهشبرگزار حوزهبرگزار دربرگزار شرکتبرگزار صنایعبرگزار غذاییبرگزار گردیدبرگزار نخستینبرگزار نوینبرگزار هایبرگزار همایشبرگزار وپژوهشپژوهش R&Dپژوهش برترپژوهش برگزارپژوهش حوزهپژوهش درپژوهش شرکتپژوهش صنایعپژوهش غذاییپژوهش گردیدپژوهش نخستینپژوهش نوینپژوهش هایپژوهش همایشپژوهش وحوزهحوزه R&Dحوزه برترحوزه برگزارحوزه پژوهشحوزه درحوزه شرکتحوزه صنایعحوزه غذاییحوزه گردیدحوزه نخستینحوزه نوینحوزه هایحوزه همایشحوزه ودردر R&Dدر برتردر برگزاردر پژوهشدر حوزهدر شرکتدر صنایعدر غذاییدر گردید.در نخستیندر نویندر هایدر همایشدر وشرکتشرکت R&Dشرکت برترشرکت برگزارشرکت پژوهششرکت حوزهشرکت درشرکت صنایعشرکت غذاییشرکت گردیدشرکت نخستینشرکت نوینشرکت هایشرکت همایششرکت وصنایعصنایع R&Dصنایع برترصنایع برگزارصنایع پژوهشصنایع حوزهصنایع درصنایع شرکتصنایع غذاییصنایع گردیدصنایع نخستینصنایع نوینصنایع هایصنایع همایشصنایع وغذاییغذایی R&Dغذایی برترغذایی برگزارغذایی پژوهشغذایی حوزهغذایی درغذایی شرکتغذایی صنایعغذایی گردیدغذایی نخستینغذایی نوینغذایی هایغذایی همایشغذایی وگردیدگردید R&Dگردید برترگردید برگزارگردید پژوهشگردید حوزهگردید شرکتگردید صنایعگردید غذاییگردید نخستینگردید نوینگردید هایگردید همایشگردید وگردید. درنخستیننخستین R&Dنخستین برترنخستین برگزارنخستین پژوهشنخستین حوزهنخستین درنخستین شرکتنخستین صنایعنخستین غذایینخستین گردیدنخستین نویننخستین هاینخستین همایشنخستین ونویننوین R&Dنوین برترنوین برگزارنوین پژوهشنوین حوزهنوین درنوین شرکتنوین صنایعنوین غذایینوین گردیدنوین نخستیننوین هاینوین همایشنوین وهایهای R&Dهای برترهای برگزارهای پژوهشهای حوزههای درهای شرکتهای صنایعهای غذاییهای گردیدهای نخستینهای نوینهای همایشهای وهمایشهمایش R&Dهمایش برترهمایش برگزارهمایش پژوهشهمایش حوزههمایش درهمایش شرکتهمایش صنایعهمایش غذاییهمایش گردیدهمایش نخستینهمایش نوینهمایش هایهمایش ووو R&Dو برترو برگزارو پژوهشو حوزهو درو شرکتو صنایعو غذاییو گردیدو نخستینو نوینو هایو همایش