در حال بارگذاری اطلاعات

-

کوروش

شرکت فروشگاه های زنجیره‌ای کوروش در راستای تکمیل زنجیره ارزش گروه صنعتی گلرنگ و به منظور ارایه محصولات تندگردش از طریق خرده‌فروشی تاسیس گردیده است. این شرکت همواره احترام به حقوق کلیه ذی‌نفعان و تامین رضایت و خوشنودی آنان را در نظر داشته و نوآوری و خلاقیت برخاسته از کار تیمی را ارج می‌نهد. این شرکت ...
بیشتر بدانیم ...


مطالب مرتبط

همزمانی پنج سالگی افق کوروش با درج نماد این شرکت در بورس

برنامه قرعه کشی بزرگ رفاه به مناسبت ماه مبارک رمضان

ارائه راهکارهایی برای انجام یک خرید هوشمندانه توسط شرکت فروشگاه های زنجیره ای افق کوروش

اعلام برنده شصت و ششم قرعه کشی بزرگ رفاه

فروشگاه های زنجیره ای کوروش به انتشارِ هشدارهای زیست محیطی بر روی کیسه های تجزیه پذیر اقدام کرد.

شهریور 1397,06 سرویس خبری خرید وسرگرمی

شرکت فروشگاه زنجیره ای افق کوروش در راستای ایفای مسئولیت اجتماعی، به انتشارِ هشدارهای زیست محیطی بر روی کیسه های تجزیه پذیر با هدف ترویج فرهنگِ مصرف بهینه آب اقدام کرد.

به گزارش روابط عمومی شرکت فروشگاه های زنجیره ای افق کوروش، این فروشگاهِ دوستدار طبیعت در راستای ایفای نقش مسئولیت اجتماعی و با هدف حفظ و حراست از محیط زیست، از سال گذشته اقدام به جایگزینی کیسه های زیست تخریب پذیر با هدف کاهش اثرات مخرب زیست محیطی نمود.

هم اکنون در بیش از یک هزار شعبه فروشگاه زنجیره ای افق کوروش در سراسر کشور کیسه های تجزیه پذیر که قابلیت بازگشت سریع به محیط زیست را دارند، به منظور بهبود کیفیت محیط زیست توزیع می گردد .

درج هشدارهای زیست محیطی بر روی کیسه های تجزیه پذیر با هدف ترویج فرهنگ مصرف بهینه آب از دیگر اقدامات افق کوروش در راستای ایفای مسئولیت اجتماعی شرکت و مشارکت در آگاهی رسانی و آموزش عمومی برای اصلاح الگوی مصرف است که در تابستان سال جاری و در تمامی شعب فروشگاه زنجیره ای افق کوروش در 31 استان کشور و 245 شهر عملیاتی شده است.

فروشگاه همواره تخفیف افق کوروش به عنوان بزرگترین فروشگاه زنجیره ای کشور و پیشرو در حفظ و حراست از محیط زیست با کیسه های تجزیه پذیر که از موادی تولید می شود که به طبیعت باز می گردد و همچنین با درج هشدارهایی با موضوع بحران کم آبی،  بر روی کیسه های تخریب پذیر مبنی بر اینکه ” نسبت بارش در ایران حدود یک سوم متوسط بارش در جهان می باشد، نسبت مصرف آب خانگی در ایران دو برابر متوسط جهان است، نسبت سرعت تبخیر در ایران چهار برابر متوسط جهان است”، تلاش نمود تا در راستای حفظ طبیعت، افکار عمومی را هر چه بیشتر نسبت به صرفه جویی در مصرف آب، هدایت نماید.

اقداماقدام انتشارِاقدام ایاقدام براقدام بهاقدام پذیراقدام تجزیهاقدام رویاقدام زنجیرهاقدام زیستاقدام فروشگاهاقدام کرد.اقدام کوروشاقدام کیسهاقدام محیطیاقدام هایاقدام هشدارهایانتشارانتشارِ اقدامانتشارِ ایانتشارِ برانتشارِ بهانتشارِ پذیرانتشارِ تجزیهانتشارِ رویانتشارِ زنجیرهانتشارِ زیستانتشارِ فروشگاهانتشارِ کرد.انتشارِ کوروشانتشارِ کیسهانتشارِ محیطیانتشارِ هایانتشارِ هشدارهایایای اقدامای انتشارِای برای بهای پذیرای تجزیهای رویای زنجیرهای زیستای فروشگاهای کرد.ای کوروشای کیسهای محیطیای هایای هشدارهایبربر اقدامبر انتشارِبر ایبر بهبر پذیربر تجزیهبر رویبر زنجیرهبر زیستبر فروشگاهبر کرد.بر کوروشبر کیسهبر محیطیبر هایبر هشدارهایبهبه اقدامبه انتشارِبه ایبه بربه پذیربه تجزیهبه رویبه زنجیرهبه زیستبه فروشگاهبه کرد.به کوروشبه کیسهبه محیطیبه هایبه هشدارهایپذیرپذیر اقدامپذیر انتشارِپذیر ایپذیر برپذیر بهپذیر تجزیهپذیر رویپذیر زنجیرهپذیر زیستپذیر فروشگاهپذیر کرد.پذیر کوروشپذیر کیسهپذیر محیطیپذیر هایپذیر هشدارهایتجزیهتجزیه اقدامتجزیه انتشارِتجزیه ایتجزیه برتجزیه بهتجزیه پذیرتجزیه رویتجزیه زنجیرهتجزیه زیستتجزیه فروشگاهتجزیه کرد.تجزیه کوروشتجزیه کیسهتجزیه محیطیتجزیه هایتجزیه هشدارهایرویروی اقدامروی انتشارِروی ایروی برروی بهروی پذیرروی تجزیهروی زنجیرهروی زیستروی فروشگاهروی کرد.روی کوروشروی کیسهروی محیطیروی هایروی هشدارهایزنجیرهزنجیره اقدامزنجیره انتشارِزنجیره ایزنجیره برزنجیره بهزنجیره پذیرزنجیره تجزیهزنجیره رویزنجیره زیستزنجیره فروشگاهزنجیره کرد.زنجیره کوروشزنجیره کیسهزنجیره محیطیزنجیره هایزنجیره هشدارهایزیستزیست اقدامزیست انتشارِزیست ایزیست برزیست بهزیست پذیرزیست تجزیهزیست رویزیست زنجیرهزیست فروشگاهزیست کرد.زیست کوروشزیست کیسهزیست محیطیزیست هایزیست هشدارهایفروشگاهفروشگاه اقدامفروشگاه انتشارِفروشگاه ایفروشگاه برفروشگاه بهفروشگاه پذیرفروشگاه تجزیهفروشگاه رویفروشگاه زنجیرهفروشگاه زیستفروشگاه کرد.فروشگاه کوروشفروشگاه کیسهفروشگاه محیطیفروشگاه هایفروشگاه هشدارهایکردکرد هایکرد. اقدامکرد. انتشارِکرد. ایکرد. برکرد. بهکرد. پذیرکرد. تجزیهکرد. رویکرد. زنجیرهکرد. زیستکرد. فروشگاهکرد. کوروشکرد. کیسهکرد. محیطیکرد. هشدارهایکوروشکوروش اقدامکوروش انتشارِکوروش ایکوروش برکوروش بهکوروش پذیرکوروش تجزیهکوروش رویکوروش زنجیرهکوروش زیستکوروش فروشگاهکوروش کرد.کوروش کیسهکوروش محیطیکوروش هایکوروش هشدارهایکیسهکیسه اقدامکیسه انتشارِکیسه ایکیسه برکیسه بهکیسه پذیرکیسه تجزیهکیسه رویکیسه زنجیرهکیسه زیستکیسه فروشگاهکیسه کرد.کیسه کوروشکیسه محیطیکیسه هایکیسه هشدارهایمحیطیمحیطی اقداممحیطی انتشارِمحیطی ایمحیطی برمحیطی بهمحیطی پذیرمحیطی تجزیهمحیطی رویمحیطی زنجیرهمحیطی زیستمحیطی فروشگاهمحیطی کرد.محیطی کوروشمحیطی کیسهمحیطی هایمحیطی هشدارهایهایهای اقدامهای انتشارِهای ایهای برهای بههای پذیرهای تجزیههای رویهای زنجیرههای زیستهای فروشگاههای کردهای کوروشهای کیسههای محیطیهای هشدارهایهشدارهایهشدارهای اقدامهشدارهای انتشارِهشدارهای ایهشدارهای برهشدارهای بههشدارهای پذیرهشدارهای تجزیههشدارهای رویهشدارهای زنجیرههشدارهای زیستهشدارهای فروشگاههشدارهای کرد.هشدارهای کوروشهشدارهای کیسههشدارهای محیطیهشدارهای های