در حال بارگذاری اطلاعات

مطالب مرتبط

عرضه مستقیم محصولات صادراتی نوین زعفران در تهران آغاز شد

مدیرعامل شرکت های دوشه آمل و لارین لبن پارس (آلیما) شخصیت صنعت غذای سال ۱۳۹۶ شد

اهدای تندیس همکار صنعتی برگزیده به شرکت نستله ایران از سوی دانشکده مدیریت دانشگاه تهران

کسب عنوان نخستین واحد سبز لبنیات مازندران، توسط شرکت لبنی دوشه آمل

دریافت تندیس طلایی حقوق مصرف کنندگان توسط «نوین زعفران»

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان تهران از شرکت مهیا پروتئین

بهمن 1396,10 سرویس خبری مواد غذایی

کریم ذوالفقاری رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان تهران و هیات همراه ، از کارخانه صنایع غذایی مهیا پروتئین بازدید و با مدیرعامل این شرکت دیدار و گفتگو کرد.

روز چهارشنبه مورخ ۴ بهمن ماه کریم ذوالفقاری رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان تهران و هیات همراه ، ضمن حضور در محل کارخانه صنایع غذایی مهیا پروتئین و دیدار با بهزاد درخور مدیرعامل مجموعه ، از خط تولید صنایع غذایی مهیا پروتئین بازدید بعمل آورد.

گفتنی است در حین این بازدید دستگاه بسته بندی سیل وکیوم صنایع غذایی مهیا پروتئین که با سیستم اتمسفر اصلاح شده یا MAP (Modified Atmosphere Packaging) محصولات را بسته بندی میکند بطور کامل به بازدیدکنندگان معرفی گردید.

منبع:اگروفود نیوز

«شرکت ازازاز «شرکتاز استاناز پروتئیناز تهراناز جهاداز رئیساز سازماناز کشاورزیاز مهیااستاناستان ازاستان پروتئیناستان تهراناستان جهاداستان رئیساستان سازماناستان شرکتاستان کشاورزیاستان مهیاپروتئینپروتئین ازپروتئین استانپروتئین تهرانپروتئین جهادپروتئین رئیسپروتئین سازمانپروتئین شرکتپروتئین کشاورزیپروتئین مهیاتهرانتهران ازتهران استانتهران پروتئینتهران جهادتهران رئیستهران سازمانتهران شرکتتهران کشاورزیتهران مهیاجهادجهاد ازجهاد استانجهاد پروتئینجهاد تهرانجهاد رئیسجهاد سازمانجهاد شرکتجهاد کشاورزیجهاد مهیارئیسرئیس ازرئیس استانرئیس پروتئینرئیس تهرانرئیس جهادرئیس سازمانرئیس شرکترئیس کشاورزیرئیس مهیاسازمانسازمان ازسازمان استانسازمان پروتئینسازمان تهرانسازمان جهادسازمان رئیسسازمان شرکتسازمان کشاورزیسازمان مهیاشرکتشرکت استانشرکت پروتئینشرکت تهرانشرکت جهادشرکت رئیسشرکت سازمانشرکت کشاورزیشرکت مهیاکشاورزیکشاورزی ازکشاورزی استانکشاورزی پروتئینکشاورزی تهرانکشاورزی جهادکشاورزی رئیسکشاورزی سازمانکشاورزی شرکتکشاورزی مهیامهیامهیا ازمهیا استانمهیا پروتئینمهیا تهرانمهیا جهادمهیا رئیسمهیا سازمانمهیا شرکتمهیا کشاورزی