در حال بارگذاری اطلاعات

مطالب مرتبط

بازدید خبرنگاران از کارخانه نستله

شرکت بهنوش ایران حامی مسابقات کاراته قهرمانی آقایان کشور در رشته شوتوکان

بازدید ریاست سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران از شرکت بهنوش ایران

آشنایی با فواید دوغ

شرکت بهنوش ایران حامی همایش بزرگ تجارت ایران و عراق

آبان 1396,17 سرویس خبری نوشیدنی ها

همایش بزرگ تجارت ایران و عراق با حضور مقامات عالی رتبه کشورمان از جمله جناب آقای مهندس اسحاق جهانگیری معاون اول رییس جمهور، دکتر محمد شریعتمداری وزیر صنعت، معدن و تجارت، دکتر محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه، دکتر ولی ا.. سیف رئیس کل بانک مرکزی و مقامات بلند پایه وزارت نفت، بازرگانی، بانک مرکزی و تجار تراز اول عراق و با حضور 500 شرکت تراز اول ایرانی صادر کننده به عراق از جمله شرکت بهنوش ایران که بعنوان حامی نیز در این اجلاس حضوری موثر داشت، در تاریخ های 23 و 24 مهرماه سال جاری در سالن اجلاس سران برگزار گردید.

 

منبع: بهنوش ایران

ایرانایران بزرگایران بهنوشایران تجارتایران حامیایران شرکتایران عراقایران همایشایران وبزرگبزرگ ایرانبزرگ بهنوشبزرگ تجارتبزرگ حامیبزرگ شرکتبزرگ عراقبزرگ همایشبزرگ وبهنوشبهنوش ایرانبهنوش بزرگبهنوش تجارتبهنوش حامیبهنوش شرکتبهنوش عراقبهنوش همایشبهنوش وتجارتتجارت ایرانتجارت بزرگتجارت بهنوشتجارت حامیتجارت شرکتتجارت عراقتجارت همایشتجارت وحامیحامی ایرانحامی بزرگحامی بهنوشحامی تجارتحامی شرکتحامی عراقحامی همایشحامی وشرکتشرکت ایرانشرکت بزرگشرکت بهنوششرکت تجارتشرکت حامیشرکت عراقشرکت همایششرکت وعراقعراق ایرانعراق بزرگعراق بهنوشعراق تجارتعراق حامیعراق شرکتعراق همایشعراق وهمایشهمایش ایرانهمایش بزرگهمایش بهنوشهمایش تجارتهمایش حامیهمایش شرکتهمایش عراقهمایش ووو ایرانو بزرگو بهنوشو تجارتو حامیو شرکتو عراقو همایش