در حال بارگذاری اطلاعات

-

کوروش

شرکت فروشگاه های زنجیره‌ای کوروش در راستای تکمیل زنجیره ارزش گروه صنعتی گلرنگ و به منظور ارایه محصولات تندگردش از طریق خرده‌فروشی تاسیس گردیده است. این شرکت همواره احترام به حقوق کلیه ذی‌نفعان و تامین رضایت و خوشنودی آنان را در نظر داشته و نوآوری و خلاقیت برخاسته از کار تیمی را ارج می‌نهد. این شرکت ...
بیشتر بدانیم ...


مطالب مرتبط

اعطای گواهی‌نامه شرکت خلاق به فروشگاه اینترنتی اُکالا

ششمین و بزرگترین شعبه آقای فرش در شهر تاریخی اصفهان افتتاح خواهد شد

اعطای تندیس بخش مردمی یازدهمین جشنواره وب و موبایل ایران به اکالا

همزمانی پنج سالگی افق کوروش با درج نماد این شرکت در بورس

بازدید مدیر عامل فروشگاه زنجیره ای افق کوروش از نمایشگاه بین المللی بورس، بانک و بیمه

اردیبهشت 1398,04 سرویس خبری خرید وسرگرمی

مدیرعامل شرکت فروشگاه های زنجيره ای افق كوروش با حضور در دوازدهمین نمایشگاه بین المللی بورس، بانک و بیمه ضمن بازدید از این نمایشگاه در غرفه سبد گردان کوروش وابسته به گروه صنعتي گلرنگ حضور پیدا کرد.

این شرکت به عنوان نخستين فروشگاه زنجيره ای در بورس تهران با حضور در دوازدهمين نمايشگاه بين المللي بورس، بانك و بيمه ميزبان بازديدكنندگان اين نمايشگاه است.
مدير عامل اين شركت با حضور در اين نمايشگاه، از غرفه افق كوروش بازديد كرد و به گفتگويي صميمانه با بازديدكنندگان اين نمايشگاه بين المللي و غرفه ي افق كوروش پرداخت .
ايشان همچنين از غرفه های خبرگزاری ها، روزنامه ها و پايگاه های خبری بورسی حاضر در نمايشگاه بازديد كرد و با خبرنگارانِ مستقر در نمايشگاه به گفتگو پرداخت و به سوالات آن ها در زمینه فعالیت ها و دستاوردهای این شرکت پاسخ داد.
گفتنی است؛ شرکت فروشگاه های زنجیره ای افق کوروش در غرفه 24 سالن 41B تا 5 اردیبهشت ماه میزبان بازدید کنندگان نمایشگاه بین المللی بورس، بانک و بیمه است.

منبع: کوروش

ازاز افقاز المللیاز ایاز بازدیداز بانکاز بورس،از بیمهاز بیناز زنجیرهاز عاملاز فروشگاهاز کوروشاز مدیراز نمایشگاهاز وافقافق ازافق المللیافق ایافق بازدیدافق بانکافق بورس،افق بیمهافق بینافق زنجیرهافق عاملافق فروشگاهافق کوروشافق مدیرافق نمایشگاهافق والمللیالمللی ازالمللی افقالمللی ایالمللی بازدیدالمللی بانکالمللی بورس،المللی بیمهالمللی بینالمللی زنجیرهالمللی عاملالمللی فروشگاهالمللی کوروشالمللی مدیرالمللی نمایشگاهالمللی وایای ازای افقای المللیای بازدیدای بانکای بورس،ای بیمهای بینای زنجیرهای عاملای فروشگاهای کوروشای مدیرای نمایشگاهای وبازدیدبازدید ازبازدید افقبازدید المللیبازدید ایبازدید بانکبازدید بورس،بازدید بیمهبازدید بینبازدید زنجیرهبازدید عاملبازدید فروشگاهبازدید کوروشبازدید مدیربازدید نمایشگاهبازدید وبانکبانک ازبانک افقبانک المللیبانک ایبانک بازدیدبانک بورس،بانک بیمهبانک بینبانک زنجیرهبانک عاملبانک فروشگاهبانک کوروشبانک مدیربانک نمایشگاهبانک وبورس،بورس، ازبورس، افقبورس، المللیبورس، ایبورس، بازدیدبورس، بانکبورس، بیمهبورس، بینبورس، زنجیرهبورس، عاملبورس، فروشگاهبورس، کوروشبورس، مدیربورس، نمایشگاهبورس، وبیمهبیمه ازبیمه افقبیمه المللیبیمه ایبیمه بازدیدبیمه بانکبیمه بورس،بیمه بینبیمه زنجیرهبیمه عاملبیمه فروشگاهبیمه کوروشبیمه مدیربیمه نمایشگاهبیمه وبینبین ازبین افقبین المللیبین ایبین بازدیدبین بانکبین بورس،بین بیمهبین زنجیرهبین عاملبین فروشگاهبین کوروشبین مدیربین نمایشگاهبین وزنجیرهزنجیره اززنجیره افقزنجیره المللیزنجیره ایزنجیره بازدیدزنجیره بانکزنجیره بورس،زنجیره بیمهزنجیره بینزنجیره عاملزنجیره فروشگاهزنجیره کوروشزنجیره مدیرزنجیره نمایشگاهزنجیره وعاملعامل ازعامل افقعامل المللیعامل ایعامل بازدیدعامل بانکعامل بورس،عامل بیمهعامل بینعامل زنجیرهعامل فروشگاهعامل کوروشعامل مدیرعامل نمایشگاهعامل وفروشگاهفروشگاه ازفروشگاه افقفروشگاه المللیفروشگاه ایفروشگاه بازدیدفروشگاه بانکفروشگاه بورس،فروشگاه بیمهفروشگاه بینفروشگاه زنجیرهفروشگاه عاملفروشگاه کوروشفروشگاه مدیرفروشگاه نمایشگاهفروشگاه وکوروشکوروش ازکوروش افقکوروش المللیکوروش ایکوروش بازدیدکوروش بانککوروش بورس،کوروش بیمهکوروش بینکوروش زنجیرهکوروش عاملکوروش فروشگاهکوروش مدیرکوروش نمایشگاهکوروش ومدیرمدیر ازمدیر افقمدیر المللیمدیر ایمدیر بازدیدمدیر بانکمدیر بورس،مدیر بیمهمدیر بینمدیر زنجیرهمدیر عاملمدیر فروشگاهمدیر کوروشمدیر نمایشگاهمدیر ونمایشگاهنمایشگاه ازنمایشگاه افقنمایشگاه المللینمایشگاه اینمایشگاه بازدیدنمایشگاه بانکنمایشگاه بورس،نمایشگاه بیمهنمایشگاه بیننمایشگاه زنجیرهنمایشگاه عاملنمایشگاه فروشگاهنمایشگاه کوروشنمایشگاه مدیرنمایشگاه ووو ازو افقو المللیو ایو بازدیدو بانکو بورس،و بیمهو بینو زنجیرهو عاملو فروشگاهو کوروشو مدیرو نمایشگاه