در حال بارگذاری اطلاعات

مطالب مرتبط

برگزاری سه گرد همایی با میزبانی ایران هتل آنلاین در سه شهر اصفهان، شیراز و یزد

ایران هتل انلاین در همایشی بزرگ با حضور مدیران و مسئولین تمامی هتل های مشهداز پنل هوشمند خود (IHOTEL) رونمایی کرد

تخفیف های پاییزی ایران_ هتل_آنلاین

تصاحب پارس آنلاین توسط های وب

اولین کارگاه آموزشی پنل های هوشمند ایران هتل آنلاین در مشهد برگزار شد

بهمن 1397,02 سرویس خبری اخبار و رویداد ها

ایران هتل آنلاین در همایشی بزرگ با حضور مدیران و مسئولین تمامی هتل های مشهد از پنل هوشمند خود (IHOTEL) رونمایی کرد که با استقبال بی نظیر مدیران و مسئولین مواجه گردید

دراین روزگار که دانش ، چهار سوی جهان و شش گوشه هستی را به هم نزدیک نموده، ما آسانی را به خوبی در یافتیم.
در دوم بهمن ماه سال 1397 ایران هتل آنلاین در اولین کارگاه آموزشی خود از پنل هوشمند ایران هتل آنلاین با حضور مدیران و مسئولین تمامیهتل های مشهد از پنل هوشمند خود IHOTEL رونمایی کرد که با استقبال بی نظیر مدیران و مسئولین مواجه گردید.
این پنل هوشمند که با تلاش شبانه روزی تیم مهندسین خبره شرکت بزرگ و دانش بنیان ایران هتل آنلاین در راستای پیشبرد اهداف هتل های عزیز تحقق یافته است حاصل بررسی های گسترده در عرصه هتلداری در گذر زمان است، دوم بهمن ماه مشهد، در سالن همایش های هتل پارس با حضور مدیران هتل ها شاهد رونمایی و آموزش از پنل هوشمندی بود که تحولی نو در عرصه مدیریت هتل و هتلداری نوین است.
این پنل هوشمند بستر و زیر بنایی برای گذر به دنیای هتلداری هوشمند است دنیایی که تغییر را همسو با نیازهای میهمانان و نیازهای هتل های عزیز می طلبد و به نوعی به آن پاسخ می دهد.

منبع: ایران هتل انلاین  

آموزشیآموزشی آنلاینآموزشی اولینآموزشی ایرانآموزشی برگزارآموزشی پنلآموزشی درآموزشی شدآموزشی کارگاهآموزشی مشهدآموزشی هایآموزشی هتلآموزشی هوشمندآنلاینآنلاین آموزشیآنلاین اولینآنلاین ایرانآنلاین برگزارآنلاین پنلآنلاین درآنلاین شدآنلاین کارگاهآنلاین مشهدآنلاین هایآنلاین هتلآنلاین هوشمنداولیناولین آموزشیاولین آنلایناولین ایراناولین برگزاراولین پنلاولین دراولین شداولین کارگاهاولین مشهداولین هایاولین هتلاولین هوشمندایرانایران آموزشیایران آنلاینایران اولینایران برگزارایران پنلایران درایران شدایران کارگاهایران مشهدایران هایایران هتلایران هوشمندبرگزاربرگزار آموزشیبرگزار آنلاینبرگزار اولینبرگزار ایرانبرگزار پنلبرگزار دربرگزار شدبرگزار کارگاهبرگزار مشهدبرگزار هایبرگزار هتلبرگزار هوشمندپنلپنل آموزشیپنل آنلاینپنل اولینپنل ایرانپنل برگزارپنل درپنل شدپنل کارگاهپنل مشهدپنل هایپنل هتلپنل هوشمنددردر آموزشیدر آنلایندر اولیندر ایراندر برگزاردر پنلدر شددر کارگاهدر مشهددر هایدر هتلدر هوشمندشدشد آموزشیشد آنلاینشد اولینشد ایرانشد برگزارشد پنلشد درشد کارگاهشد مشهدشد هایشد هتلشد هوشمندکارگاهکارگاه آموزشیکارگاه آنلاینکارگاه اولینکارگاه ایرانکارگاه برگزارکارگاه پنلکارگاه درکارگاه شدکارگاه مشهدکارگاه هایکارگاه هتلکارگاه هوشمندمشهدمشهد آموزشیمشهد آنلاینمشهد اولینمشهد ایرانمشهد برگزارمشهد پنلمشهد درمشهد شدمشهد کارگاهمشهد هایمشهد هتلمشهد هوشمندهایهای آموزشیهای آنلاینهای اولینهای ایرانهای برگزارهای پنلهای درهای شدهای کارگاههای مشهدهای هتلهای هوشمندهتلهتل آموزشیهتل آنلاینهتل اولینهتل ایرانهتل برگزارهتل پنلهتل درهتل شدهتل کارگاههتل مشهدهتل هایهتل هوشمندهوشمندهوشمند آموزشیهوشمند آنلاینهوشمند اولینهوشمند ایرانهوشمند برگزارهوشمند پنلهوشمند درهوشمند شدهوشمند کارگاههوشمند مشهدهوشمند هایهوشمند هتل