در حال بارگذاری اطلاعات

مطالب مرتبط

ایران هتل انلاین در همایشی بزرگ با حضور مدیران و مسئولین تمامی هتل های مشهداز پنل هوشمند خود (IHOTEL) رونمایی کرد

اولین کارگاه آموزشی پنل های هوشمند ایران هتل آنلاین در مشهد برگزار شد

تخفیف های پاییزی ایران_ هتل_آنلاین

تصاحب پارس آنلاین توسط های وب

برگزاری سه گرد همایی با میزبانی ایران هتل آنلاین در سه شهر اصفهان، شیراز و یزد

اسفند 1397,14 سرویس خبری اخبار و رویداد ها

اسفند ماه سال 1397 ایران هتل آنلاین میزبان مدیران و مسئولین هتل های شهر های اصفهان، شیرازو یزد بوده است

اسفند ماه سال 1397 ایران هتل آنلاین میزبان مدیران و مسئولین هتل های شهر های اصفهان، شیراز و یزد بوده است که در این سه گرد همایی، ابتدا جناب آقای مهندس امیری(مدیر عامل شرکت ایران هتل آنلاین)، در طی سخنرانی به تبیین سیستم رزرواسیون و فروش پرداختند و سپس راهکارهایی برای بهبود این سیستم که در پنل هوشمند IHOTEL به آن پرداخته شده است را مورد بررسی قرار دادند . در انتها نیز سرکار خانم عرفانی (مدیر پشتیبانی پنل IHOTEL) به توضیحاتی دررابطه با بخش های مختلف پنل و آموزش مدل های فروشی که قابل برنامه ریزی هستند پرداختند.
ایران هتل آنلاین با تلاش پیوسته ، پیشرفته ترین امکانات را برای محیا کردن سفری آرام ، آسایش میهمانان و پیشرفت صنعت گردشگری و هتل داری ایران فراهم کرده است و پنل هوشمن  (IHOTEL) بستر و زیر بنایی برای گذر به دنیای هتلداری هوشمند است، دنیایی مملو از تغییرات که به نیاز های میهمانان و هتل داران پاسخ می دهد.

منبع: ایران هتل انلاین 

 

 

آنلاینآنلاین اصفهان،آنلاین ایرانآنلاین باآنلاین برگزاریآنلاین درآنلاین سهآنلاین شهرآنلاین شیرازآنلاین گردآنلاین میزبانیآنلاین هتلآنلاین هماییآنلاین وآنلاین یزداصفهان،اصفهان، آنلایناصفهان، ایراناصفهان، بااصفهان، برگزاریاصفهان، دراصفهان، سهاصفهان، شهراصفهان، شیرازاصفهان، گرداصفهان، میزبانیاصفهان، هتلاصفهان، هماییاصفهان، واصفهان، یزدایرانایران آنلاینایران اصفهان،ایران باایران برگزاریایران درایران سهایران شهرایران شیرازایران گردایران میزبانیایران هتلایران هماییایران وایران یزدبابا آنلاینبا اصفهان،با ایرانبا برگزاریبا دربا سهبا شهربا شیرازبا گردبا میزبانیبا هتلبا هماییبا وبا یزدبرگزاریبرگزاری آنلاینبرگزاری اصفهان،برگزاری ایرانبرگزاری بابرگزاری دربرگزاری سهبرگزاری شهربرگزاری شیرازبرگزاری گردبرگزاری میزبانیبرگزاری هتلبرگزاری هماییبرگزاری وبرگزاری یزددردر آنلایندر اصفهان،در ایراندر بادر برگزاریدر سهدر شهردر شیرازدر گرددر میزبانیدر هتلدر هماییدر ودر یزدسهسه آنلاینسه اصفهان،سه ایرانسه باسه برگزاریسه درسه شهرسه شیرازسه گردسه میزبانیسه هتلسه هماییسه وسه یزدشهرشهر آنلاینشهر اصفهان،شهر ایرانشهر باشهر برگزاریشهر درشهر سهشهر شیرازشهر گردشهر میزبانیشهر هتلشهر هماییشهر وشهر یزدشیرازشیراز آنلاینشیراز اصفهان،شیراز ایرانشیراز باشیراز برگزاریشیراز درشیراز سهشیراز شهرشیراز گردشیراز میزبانیشیراز هتلشیراز هماییشیراز وشیراز یزدگردگرد آنلاینگرد اصفهان،گرد ایرانگرد باگرد برگزاریگرد درگرد سهگرد شهرگرد شیرازگرد میزبانیگرد هتلگرد هماییگرد وگرد یزدمیزبانیمیزبانی آنلاینمیزبانی اصفهان،میزبانی ایرانمیزبانی بامیزبانی برگزاریمیزبانی درمیزبانی سهمیزبانی شهرمیزبانی شیرازمیزبانی گردمیزبانی هتلمیزبانی هماییمیزبانی ومیزبانی یزدهتلهتل آنلاینهتل اصفهان،هتل ایرانهتل باهتل برگزاریهتل درهتل سههتل شهرهتل شیرازهتل گردهتل میزبانیهتل هماییهتل وهتل یزدهماییهمایی آنلاینهمایی اصفهان،همایی ایرانهمایی باهمایی برگزاریهمایی درهمایی سههمایی شهرهمایی شیرازهمایی گردهمایی میزبانیهمایی هتلهمایی وهمایی یزدوو آنلاینو اصفهان،و ایرانو باو برگزاریو درو سهو شهرو شیرازو گردو میزبانیو هتلو هماییو یزدیزدیزد آنلاینیزد اصفهان،یزد ایرانیزد بایزد برگزارییزد دریزد سهیزد شهریزد شیرازیزد گردیزد میزبانییزد هتلیزد همایییزد و