در حال بارگذاری اطلاعات

مطالب مرتبط

برگزاری سه گرد همایی با میزبانی ایران هتل آنلاین در سه شهر اصفهان، شیراز و یزد

اولین کارگاه آموزشی پنل های هوشمند ایران هتل آنلاین در مشهد برگزار شد

تخفیف های پاییزی ایران_ هتل_آنلاین

تصاحب پارس آنلاین توسط های وب

ایران هتل انلاین در همایشی بزرگ با حضور مدیران و مسئولین تمامی هتل های مشهداز پنل هوشمند خود (IHOTEL) رونمایی کرد

بهمن 1397,02 سرویس خبری اخبار و رویداد ها

ایران هتل آنلاین در همایشی بزرگ با حضور مدیران و مسئولین تمامی هتل های مشهد از پنل هوشمند خود (IHOTEL) رونمایی کرد که با استقبال بی نظیر مدیران و مسئولین مواجه گردید.

دراین روزگار که دانش ، چهار سوی جهان و شش گوشه هستی را به هم نزدیک نموده، ما آسانی را به خوبی در یافتیم.
در دوم بهمن ماه سال 1397 ایران هتل آنلاین در اولین کارگاه آموزشی خود از پنل هوشمند ایران هتل آنلاین با حضور مدیران و مسئولین تمامیهتل های مشهد از پنل هوشمند خود IHOTEL رونمایی کرد که با استقبال بی نظیر مدیران و مسئولین مواجه گردید.
این پنل هوشمند که با تلاش شبانه روزی تیم مهندسین خبره شرکت بزرگ و دانش بنیان ایران هتل آنلاین در راستای پیشبرد اهداف هتل های عزیز تحقق یافته است حاصل بررسی های گسترده در عرصه هتلداری در گذر زمان است، دوم بهمن ماه مشهد، در سالن همایش های هتل پارس با حضور مدیران هتل ها شاهد رونمایی و آموزش از پنل هوشمندی بود که تحولی نو در عرصه مدیریت هتل و هتلداری نوین است.
این پنل هوشمند بستر و زیر بنایی برای گذر به دنیای هتلداری هوشمند است دنیایی که تغییر را همسو با نیازهای میهمانان و نیازهای هتل های عزیز می طلبد و به نوعی به آن پاسخ می دهد.

منبع: ایران هتل انلاین 

(IHOTEL)(IHOTEL) انلاین(IHOTEL) ایران(IHOTEL) با(IHOTEL) بزرگ(IHOTEL) پنل(IHOTEL) تمامی(IHOTEL) حضور(IHOTEL) خود(IHOTEL) در(IHOTEL) رونمایی(IHOTEL) کرد(IHOTEL) مدیران(IHOTEL) مسئولین(IHOTEL) مشهداز(IHOTEL) های(IHOTEL) هتل(IHOTEL) همایشی(IHOTEL) هوشمند(IHOTEL) وانلاینانلاین (IHOTEL)انلاین ایرانانلاین باانلاین بزرگانلاین پنلانلاین تمامیانلاین حضورانلاین خودانلاین درانلاین رونماییانلاین کردانلاین مدیرانانلاین مسئولینانلاین مشهدازانلاین هایانلاین هتلانلاین همایشیانلاین هوشمندانلاین وایرانایران (IHOTEL)ایران انلاینایران باایران بزرگایران پنلایران تمامیایران حضورایران خودایران درایران رونماییایران کردایران مدیرانایران مسئولینایران مشهدازایران هایایران هتلایران همایشیایران هوشمندایران وبابا (IHOTEL)با انلاینبا ایرانبا بزرگبا پنلبا تمامیبا حضوربا خودبا دربا رونماییبا کردبا مدیرانبا مسئولینبا مشهدازبا هایبا هتلبا همایشیبا هوشمندبا وبزرگبزرگ (IHOTEL)بزرگ انلاینبزرگ ایرانبزرگ بابزرگ پنلبزرگ تمامیبزرگ حضوربزرگ خودبزرگ دربزرگ رونماییبزرگ کردبزرگ مدیرانبزرگ مسئولینبزرگ مشهدازبزرگ هایبزرگ هتلبزرگ همایشیبزرگ هوشمندبزرگ وپنلپنل (IHOTEL)پنل انلاینپنل ایرانپنل باپنل بزرگپنل تمامیپنل حضورپنل خودپنل درپنل رونماییپنل کردپنل مدیرانپنل مسئولینپنل مشهدازپنل هایپنل هتلپنل همایشیپنل هوشمندپنل وتمامیتمامی (IHOTEL)تمامی انلاینتمامی ایرانتمامی باتمامی بزرگتمامی پنلتمامی حضورتمامی خودتمامی درتمامی رونماییتمامی کردتمامی مدیرانتمامی مسئولینتمامی مشهدازتمامی هایتمامی هتلتمامی همایشیتمامی هوشمندتمامی وحضورحضور (IHOTEL)حضور انلاینحضور ایرانحضور باحضور بزرگحضور پنلحضور تمامیحضور خودحضور درحضور رونماییحضور کردحضور مدیرانحضور مسئولینحضور مشهدازحضور هایحضور هتلحضور همایشیحضور هوشمندحضور وخودخود (IHOTEL)خود انلاینخود ایرانخود باخود بزرگخود پنلخود تمامیخود حضورخود درخود رونماییخود کردخود مدیرانخود مسئولینخود مشهدازخود هایخود هتلخود همایشیخود هوشمندخود ودردر (IHOTEL)در انلایندر ایراندر بادر بزرگدر پنلدر تمامیدر حضوردر خوددر رونماییدر کرددر مدیراندر مسئولیندر مشهدازدر هایدر هتلدر همایشیدر هوشمنددر ورونماییرونمایی (IHOTEL)رونمایی انلاینرونمایی ایرانرونمایی بارونمایی بزرگرونمایی پنلرونمایی تمامیرونمایی حضوررونمایی خودرونمایی دررونمایی کردرونمایی مدیرانرونمایی مسئولینرونمایی مشهدازرونمایی هایرونمایی هتلرونمایی همایشیرونمایی هوشمندرونمایی وکردکرد (IHOTEL)کرد انلاینکرد ایرانکرد باکرد بزرگکرد پنلکرد تمامیکرد حضورکرد خودکرد درکرد رونماییکرد مدیرانکرد مسئولینکرد مشهدازکرد هایکرد هتلکرد همایشیکرد هوشمندکرد. ومدیرانمدیران (IHOTEL)مدیران انلاینمدیران ایرانمدیران بامدیران بزرگمدیران پنلمدیران تمامیمدیران حضورمدیران خودمدیران درمدیران رونماییمدیران کردمدیران مسئولینمدیران مشهدازمدیران هایمدیران هتلمدیران همایشیمدیران هوشمندمدیران ومسئولینمسئولین (IHOTEL)مسئولین انلاینمسئولین ایرانمسئولین بامسئولین بزرگمسئولین پنلمسئولین تمامیمسئولین حضورمسئولین خودمسئولین درمسئولین رونماییمسئولین کردمسئولین مدیرانمسئولین مشهدازمسئولین هایمسئولین هتلمسئولین همایشیمسئولین هوشمندمسئولین ومشهدازمشهداز (IHOTEL)مشهداز انلاینمشهداز ایرانمشهداز بامشهداز بزرگمشهداز پنلمشهداز تمامیمشهداز حضورمشهداز خودمشهداز درمشهداز رونماییمشهداز کردمشهداز مدیرانمشهداز مسئولینمشهداز هایمشهداز هتلمشهداز همایشیمشهداز هوشمندمشهداز وهایهای (IHOTEL)های انلاینهای ایرانهای باهای بزرگهای پنلهای تمامیهای حضورهای خودهای درهای رونماییهای کردهای مدیرانهای مسئولینهای مشهدازهای هتلهای همایشیهای هوشمندهای وهتلهتل (IHOTEL)هتل انلاینهتل ایرانهتل باهتل بزرگهتل پنلهتل تمامیهتل حضورهتل خودهتل درهتل رونماییهتل کردهتل مدیرانهتل مسئولینهتل مشهدازهتل هایهتل همایشیهتل هوشمندهتل وهمایشیهمایشی (IHOTEL)همایشی انلاینهمایشی ایرانهمایشی باهمایشی بزرگهمایشی پنلهمایشی تمامیهمایشی حضورهمایشی خودهمایشی درهمایشی رونماییهمایشی کردهمایشی مدیرانهمایشی مسئولینهمایشی مشهدازهمایشی هایهمایشی هتلهمایشی هوشمندهمایشی وهوشمندهوشمند (IHOTEL)هوشمند انلاینهوشمند ایرانهوشمند باهوشمند بزرگهوشمند پنلهوشمند تمامیهوشمند حضورهوشمند خودهوشمند درهوشمند رونماییهوشمند کردهوشمند مدیرانهوشمند مسئولینهوشمند مشهدازهوشمند هایهوشمند هتلهوشمند همایشیهوشمند ووو (IHOTEL)و انلاینو ایرانو باو بزرگو پنلو تمامیو حضورو خودو درو رونماییو کرد.و مدیرانو مسئولینو مشهدازو هایو هتلو همایشیو هوشمند