در حال بارگذاری اطلاعات

مطالب مرتبط

بازدید نماینده یونیسف از شرکت پگاه تهران

اختصاص جوایز در حوزه محصولات جدید توسط شرکت صنایع شیر ایران

بهره برداری از ۴ طرح بزرگ تولیدی صنایع غذایی شیرین عسل در شبستر

تقدیر از پرسنل نمونه پگاه تهران همزمان با روز جهانی کارگر

برگزاری جلسه همکاری بین شرکت صنایع شیر ایران و سازمان فنی حرفه ای

خرداد 1397,09 سرویس خبری اخبار و رویداد ها

در جلسه همکاری متقابل که بین سازمان فنی حرفه ای و شرکت صنایع شیر ایران با حضور دکتر حسینی مدیر عامل پگاه و دکتر پاک سرشت برگزارشد ، موضوعات مختلفی مطرح گردید تا هر دو مجموعه تحت پوشش وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی بتوانند از ظرفیتهای موجود همدیگر استفاده نمایند. به همین منظور توافق گردید ضمن تاکید ویژه بر آموزش ، کارگروه مشترکی برای برنامه ریزی آموزش بازاریابان ، کارگران و کارکنان حوزه فنی و تولیدتشکیل گرددتا ضمن بهره گیری از مراکز جوار کارگاهی سازمان فنی حرفه ای ، در حوزه فرهنگسازی مصرف شیر و لبنیات و تبیین ارزش غذایی شیر هم برنامه های متنوع آموزشی و فرهنگی ساماندهی گردد.

همچنین امکان عرضه و معرفی محصولات پگاه در مراکز سازمان فنی حرفه ای به دانشجویان ، هنرجویان و اساتید فراهم شود. در این جلسه دکتر پاک سرشت، رئیس سازمان فنی حرفه ای با توجه به امکانات و توانمندیهای صنایع شیر ایران خواستار همکاری و مشارکت این شرکت در طرح اشتغال روستایی شد. در پایان مقرر گردید با توجه به تدوین استانداردهای آموزشی، نسبت به تمدید تفاهم نامه فیمابین دو مجموعه که پیش از این امضا شده بود ، اقدامات لازم صورت پذیرد و جلسات کارشناسی در اسرع وقت تشکیل شود.

منبع:شرکت صنایع شیر ایران

(فنی(فنی وایای ایرانای برگزاریای بینای جلسهای حرفهای سازمانای شرکتای شیرای صنایعای فنیای همکاریای وایرانایران ایایران برگزاریایران بینایران جلسهایران حرفهایران سازمانایران شرکتایران شیرایران صنایعایران فنیایران همکاریایران وبرگزاریبرگزاری ایبرگزاری ایرانبرگزاری بینبرگزاری جلسهبرگزاری حرفهبرگزاری سازمانبرگزاری شرکتبرگزاری شیربرگزاری صنایعبرگزاری فنیبرگزاری همکاریبرگزاری وبینبین ایبین ایرانبین برگزاریبین جلسهبین حرفهبین سازمانبین شرکتبین شیربین صنایعبین فنیبین همکاریبین وجلسهجلسه ایجلسه ایرانجلسه برگزاریجلسه بینجلسه حرفهجلسه سازمانجلسه شرکتجلسه شیرجلسه صنایعجلسه فنیجلسه همکاریجلسه وحرفهحرفه ایحرفه ایرانحرفه برگزاریحرفه بینحرفه جلسهحرفه سازمانحرفه شرکتحرفه شیرحرفه صنایعحرفه فنیحرفه همکاریحرفه وسازمانسازمان ایسازمان ایرانسازمان برگزاریسازمان بینسازمان جلسهسازمان حرفهسازمان شرکتسازمان شیرسازمان صنایعسازمان فنیسازمان همکاریسازمان وشرکتشرکت ایشرکت ایرانشرکت برگزاریشرکت بینشرکت جلسهشرکت حرفهشرکت سازمانشرکت شیرشرکت صنایعشرکت فنیشرکت همکاریشرکت وشیرشیر ایشیر ایرانشیر برگزاریشیر بینشیر جلسهشیر حرفهشیر سازمانشیر شرکتشیر صنایعشیر فنیشیر همکاریشیر وصنایعصنایع ایصنایع ایرانصنایع برگزاریصنایع بینصنایع جلسهصنایع حرفهصنایع سازمانصنایع شرکتصنایع شیرصنایع فنیصنایع همکاریصنایع وفنی ایفنی ایرانفنی برگزاریفنی بینفنی جلسهفنی حرفهفنی سازمانفنی شرکتفنی شیرفنی صنایعفنی همکاریهمکاریهمکاری ایهمکاری ایرانهمکاری برگزاریهمکاری بینهمکاری جلسههمکاری حرفههمکاری سازمانهمکاری شرکتهمکاری شیرهمکاری صنایعهمکاری فنیهمکاری ووو (فنیو ایو ایرانو برگزاریو بینو جلسهو حرفهو سازمانو شرکتو شیرو صنایعو همکاری