در حال بارگذاری اطلاعات

مطالب مرتبط

بازدید نماینده یونیسف از شرکت پگاه تهران

برگزاری جلسه همکاری بین شرکت صنایع شیر ایران و سازمان فنی حرفه ای

اختصاص جوایز در حوزه محصولات جدید توسط شرکت صنایع شیر ایران

بهره برداری از ۴ طرح بزرگ تولیدی صنایع غذایی شیرین عسل در شبستر

تقدیر از پرسنل نمونه پگاه تهران همزمان با روز جهانی کارگر

موفقیت شرکت پگاه تهران در ارزیابی مراقبتی گواهینامه ISO/IEC17025 توسط ارزیابان استاندارد دفاعی

اردیبهشت 1397,03 سرویس خبری اخبار و رویداد ها

شرکت شیر پاستوریزه پگاه تهران توسط ارزیابان استاندارد دفاعی پنجشنبه ۳۰ فروردین ، در حوزه مدیریت آزمایشگاهها ، سیستمهای کیفیت و واحدهای مرتبط مورد ارزیابی قرار گرفت و ضمن تائید اجرای موفق این سیستم بر اساس گزارش ارزیابان در جلسه اختتامیه ، گواهینامه ISO/IEC17025 بدون ثبت عدم انطباق تمدید و ابقاء گردید .

همچنین برمبنای نتایج و شواهد ممیزی ، افزایش آزمونهای دامنه کاربرد در آزمایشگاههای شرکت نیز مورد تایید قرارگرفت .

منبع:اگروفودنیوز

ISO/IEC17025ISO/IEC17025 ارزیابانISO/IEC17025 ارزیابیISO/IEC17025 استانداردISO/IEC17025 پگاهISO/IEC17025 تهرانISO/IEC17025 توسطISO/IEC17025 درISO/IEC17025 دفاعیISO/IEC17025 شرکتISO/IEC17025 گواهینامهISO/IEC17025 مراقبتیISO/IEC17025 موفقیتارزیابانارزیابان ISO/IEC17025ارزیابان ارزیابیارزیابان استانداردارزیابان پگاهارزیابان تهرانارزیابان توسطارزیابان درارزیابان دفاعیارزیابان شرکتارزیابان گواهینامهارزیابان مراقبتیارزیابان موفقیتارزیابیارزیابی ISO/IEC17025ارزیابی ارزیابانارزیابی استانداردارزیابی پگاهارزیابی تهرانارزیابی توسطارزیابی درارزیابی دفاعیارزیابی شرکتارزیابی گواهینامهارزیابی مراقبتیارزیابی موفقیتاستاندارداستاندارد ISO/IEC17025استاندارد ارزیاباناستاندارد ارزیابیاستاندارد پگاهاستاندارد تهراناستاندارد توسطاستاندارد دراستاندارد دفاعیاستاندارد شرکتاستاندارد گواهینامهاستاندارد مراقبتیاستاندارد موفقیتپگاهپگاه ISO/IEC17025پگاه ارزیابانپگاه ارزیابیپگاه استانداردپگاه تهرانپگاه توسطپگاه درپگاه دفاعیپگاه شرکتپگاه گواهینامهپگاه مراقبتیپگاه موفقیتتهرانتهران ISO/IEC17025تهران ارزیابانتهران ارزیابیتهران استانداردتهران پگاهتهران توسطتهران درتهران دفاعیتهران شرکتتهران گواهینامهتهران مراقبتیتهران موفقیتتوسطتوسط ISO/IEC17025توسط ارزیابانتوسط ارزیابیتوسط استانداردتوسط پگاهتوسط تهرانتوسط درتوسط دفاعیتوسط شرکتتوسط گواهینامهتوسط مراقبتیتوسط موفقیتدردر ISO/IEC17025در ارزیاباندر ارزیابیدر استاندارددر پگاهدر تهراندر توسطدر دفاعیدر شرکتدر گواهینامهدر مراقبتیدر موفقیتدفاعیدفاعی ISO/IEC17025دفاعی ارزیاباندفاعی ارزیابیدفاعی استاندارددفاعی پگاهدفاعی تهراندفاعی توسطدفاعی دردفاعی شرکتدفاعی گواهینامهدفاعی مراقبتیدفاعی موفقیتشرکتشرکت ISO/IEC17025شرکت ارزیابانشرکت ارزیابیشرکت استانداردشرکت پگاهشرکت تهرانشرکت توسطشرکت درشرکت دفاعیشرکت گواهینامهشرکت مراقبتیشرکت موفقیتگواهینامهگواهینامه ISO/IEC17025گواهینامه ارزیابانگواهینامه ارزیابیگواهینامه استانداردگواهینامه پگاهگواهینامه تهرانگواهینامه توسطگواهینامه درگواهینامه دفاعیگواهینامه شرکتگواهینامه مراقبتیگواهینامه موفقیتمراقبتیمراقبتی ISO/IEC17025مراقبتی ارزیابانمراقبتی ارزیابیمراقبتی استانداردمراقبتی پگاهمراقبتی تهرانمراقبتی توسطمراقبتی درمراقبتی دفاعیمراقبتی شرکتمراقبتی گواهینامهمراقبتی موفقیتموفقیتموفقیت ISO/IEC17025موفقیت ارزیابانموفقیت ارزیابیموفقیت استانداردموفقیت پگاهموفقیت تهرانموفقیت توسطموفقیت درموفقیت دفاعیموفقیت شرکتموفقیت گواهینامهموفقیت مراقبتی