در حال بارگذاری اطلاعات

مطالب مرتبط

مدیر عامل جدید صنایع شیر ایران منصوب شد

برگزاری جلسه مدیرعامل شرکت صنایع شیر ایران با معاون اقتصادی و سرمایه گذاری استان سمنان

شرکت شیرین عسل به عنوان یکی از بزرگترین تولید کنندگان مواد غذایی در نمايشگاه گلفود دبی

جايزه ملی نشان برتر ايران به برند شیرین عسل اهدا شد

نخستین همایش پژوهش های نوین در حوزه R&D و شرکت های برتر صنایع غذایی برگزار گردید

موفقیت شرکت پگاه تهران در ارزیابی مراقبتی گواهینامه ISO/IEC17025 توسط ارزیابان استاندارد دفاعی

اردیبهشت 1397,03 سرویس خبری اخبار و رویداد ها

شرکت شیر پاستوریزه پگاه تهران توسط ارزیابان استاندارد دفاعی پنجشنبه ۳۰ فروردین ، در حوزه مدیریت آزمایشگاهها ، سیستمهای کیفیت و واحدهای مرتبط مورد ارزیابی قرار گرفت و ضمن تائید اجرای موفق این سیستم بر اساس گزارش ارزیابان در جلسه اختتامیه ، گواهینامه ISO/IEC17025 بدون ثبت عدم انطباق تمدید و ابقاء گردید .

همچنین برمبنای نتایج و شواهد ممیزی ، افزایش آزمونهای دامنه کاربرد در آزمایشگاههای شرکت نیز مورد تایید قرارگرفت .

منبع:اگروفودنیوز

ISO/IEC17025ISO/IEC17025 ارزیابانISO/IEC17025 ارزیابیISO/IEC17025 استانداردISO/IEC17025 پگاهISO/IEC17025 تهرانISO/IEC17025 توسطISO/IEC17025 درISO/IEC17025 دفاعیISO/IEC17025 شرکتISO/IEC17025 گواهینامهISO/IEC17025 مراقبتیISO/IEC17025 موفقیتارزیابانارزیابان ISO/IEC17025ارزیابان ارزیابیارزیابان استانداردارزیابان پگاهارزیابان تهرانارزیابان توسطارزیابان درارزیابان دفاعیارزیابان شرکتارزیابان گواهینامهارزیابان مراقبتیارزیابان موفقیتارزیابیارزیابی ISO/IEC17025ارزیابی ارزیابانارزیابی استانداردارزیابی پگاهارزیابی تهرانارزیابی توسطارزیابی درارزیابی دفاعیارزیابی شرکتارزیابی گواهینامهارزیابی مراقبتیارزیابی موفقیتاستاندارداستاندارد ISO/IEC17025استاندارد ارزیاباناستاندارد ارزیابیاستاندارد پگاهاستاندارد تهراناستاندارد توسطاستاندارد دراستاندارد دفاعیاستاندارد شرکتاستاندارد گواهینامهاستاندارد مراقبتیاستاندارد موفقیتپگاهپگاه ISO/IEC17025پگاه ارزیابانپگاه ارزیابیپگاه استانداردپگاه تهرانپگاه توسطپگاه درپگاه دفاعیپگاه شرکتپگاه گواهینامهپگاه مراقبتیپگاه موفقیتتهرانتهران ISO/IEC17025تهران ارزیابانتهران ارزیابیتهران استانداردتهران پگاهتهران توسطتهران درتهران دفاعیتهران شرکتتهران گواهینامهتهران مراقبتیتهران موفقیتتوسطتوسط ISO/IEC17025توسط ارزیابانتوسط ارزیابیتوسط استانداردتوسط پگاهتوسط تهرانتوسط درتوسط دفاعیتوسط شرکتتوسط گواهینامهتوسط مراقبتیتوسط موفقیتدردر ISO/IEC17025در ارزیاباندر ارزیابیدر استاندارددر پگاهدر تهراندر توسطدر دفاعیدر شرکتدر گواهینامهدر مراقبتیدر موفقیتدفاعیدفاعی ISO/IEC17025دفاعی ارزیاباندفاعی ارزیابیدفاعی استاندارددفاعی پگاهدفاعی تهراندفاعی توسطدفاعی دردفاعی شرکتدفاعی گواهینامهدفاعی مراقبتیدفاعی موفقیتشرکتشرکت ISO/IEC17025شرکت ارزیابانشرکت ارزیابیشرکت استانداردشرکت پگاهشرکت تهرانشرکت توسطشرکت درشرکت دفاعیشرکت گواهینامهشرکت مراقبتیشرکت موفقیتگواهینامهگواهینامه ISO/IEC17025گواهینامه ارزیابانگواهینامه ارزیابیگواهینامه استانداردگواهینامه پگاهگواهینامه تهرانگواهینامه توسطگواهینامه درگواهینامه دفاعیگواهینامه شرکتگواهینامه مراقبتیگواهینامه موفقیتمراقبتیمراقبتی ISO/IEC17025مراقبتی ارزیابانمراقبتی ارزیابیمراقبتی استانداردمراقبتی پگاهمراقبتی تهرانمراقبتی توسطمراقبتی درمراقبتی دفاعیمراقبتی شرکتمراقبتی گواهینامهمراقبتی موفقیتموفقیتموفقیت ISO/IEC17025موفقیت ارزیابانموفقیت ارزیابیموفقیت استانداردموفقیت پگاهموفقیت تهرانموفقیت توسطموفقیت درموفقیت دفاعیموفقیت شرکتموفقیت گواهینامهموفقیت مراقبتی