در حال بارگذاری اطلاعات

مطالب مرتبط

عرضه مستقیم محصولات صادراتی نوین زعفران در تهران آغاز شد

مدیرعامل شرکت های دوشه آمل و لارین لبن پارس (آلیما) شخصیت صنعت غذای سال ۱۳۹۶ شد

اهدای تندیس همکار صنعتی برگزیده به شرکت نستله ایران از سوی دانشکده مدیریت دانشگاه تهران

کسب عنوان نخستین واحد سبز لبنیات مازندران، توسط شرکت لبنی دوشه آمل

دریافت تندیس طلایی حقوق مصرف کنندگان توسط «نوین زعفران»

ارسال اولین محموله مواد غذایی به مناطق زلزله زده غرب کشور

آذر 1396,08 سرویس خبری مواد غذایی

به دنبال زلزله اخیر در استاهای غربی کشور اولین محموله موادغذایی شرکت کاله برای هموطنان عزیز در این مناطق ارسال شد. این محموله شامل یک تریلی شیر برنج، یک تریلی انواع شیر و آب معدنی و یک تن کالباس است.
برند کاله بر خود لازم می‌داند در چنین مواردی در کنار عزیزان هموطن باشد و در روزهای آتی محموله‌های دیگری را به مناطق آسیب دیده ارسال خواهد کرد.

منبع:صنایع غذایی کاله سولیکو

ارسالارسال اولینارسال بهارسال زدهارسال زلزله‌ارسال غذاییارسال غربارسال کشورارسال محمولهارسال مناطقارسال مواداولیناولین ارسالاولین بهاولین زدهاولین زلزلهاولین غذاییاولین غرباولین کشوراولین محمولهاولین مناطقاولین موادبهبه ارسالبه اولینبه زدهبه زلزلهبه غذاییبه غرببه کشوربه محمولهبه مناطقبه موادزدهزده ارسالزده اولینزده بهزده زلزله‌زده غذاییزده غربزده کشورزده محمولهزده مناطقزده موادزلزلهزلزله‌ ارسالزلزله اولینزلزله بهزلزله‌ زدهزلزله غذاییزلزله غربزلزله کشورزلزله محمولهزلزله‌ مناطقزلزله موادغذاییغذایی ارسالغذایی اولینغذایی بهغذایی زدهغذایی زلزلهغذایی غربغذایی کشورغذایی محمولهغذایی مناطقغذایی موادغربغرب ارسالغرب اولینغرب بهغرب زدهغرب زلزلهغرب غذاییغرب کشورغرب محمولهغرب مناطقغرب موادکشورکشور ارسالکشور اولینکشور بهکشور زدهکشور زلزلهکشور غذاییکشور غربکشور محمولهکشور مناطقکشور موادمحمولهمحموله ارسالمحموله اولینمحموله بهمحموله زدهمحموله زلزلهمحموله غذاییمحموله غربمحموله کشورمحموله مناطقمحموله موادمناطقمناطق ارسالمناطق اولینمناطق بهمناطق زدهمناطق زلزله‌مناطق غذاییمناطق غربمناطق کشورمناطق محمولهمناطق موادموادمواد ارسالمواد اولینمواد بهمواد زدهمواد زلزلهمواد غذاییمواد غربمواد کشورمواد محمولهمواد مناطق