در حال بارگذاری اطلاعات

-

مارکوپولو

شرکت سفرهاي مارکوپولو به عنوان اولين عمده فروش تور در ايران با اتکاء به تجارب فراوان و اشراف همه جانبه اي که به برنامه ريزي تور و معرفي جاذبه هاي توريستي ايران و بيش از چهل کشور در سراسر جهان را دارد، اقدام به تدارک تورهاي متعدد و متنوع با توجه به نياز جامعه مي نمايد. هدف ما مطالعه، برنامه ريزي، اجر...
بیشتر بدانیم ...


مطالب مرتبط

احتمال خرید خرده‌فروشی تارگت توسط آمازون در سال ۲۰۱۸

افتتاح 501 مین فروشگاه جانبو

فروشگاه زنجیره ای کیوان راه‌اندازی شد

دریافت تندیس بازاریابی نوین توسط افق کوروش

افتتاح 6 فروشگاه جدید جانبو

دیداردکتر شرفبافی مدیرعامل ایران ایر با مدیرعامل مارکوپولو

آذر 1396,04 سرویس خبری خرید وسرگرمی

دکتر شرفبافی مدیرعامل ایران ایر ومعاون بازرگانی با مدیرعامل هلدینگ گردشگری مارکوپولو و روساوهیئت مدیره انجمن صنفی دفاترمسافرتی ایران واستان تهران دردفترمرکزی هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران باهم دیدار کردند.

منبع:کانال تلگرام مارکوپولو

ایرایر ایرانایر دیداردکترایر شرفبافیایر گردشگریایر مارکوپولوایر مدیرعاملایر هلدینگایرانایران ایرایران دیداردکترایران شرفبافیایران گردشگریایران مارکوپولوایران مدیرعاملایران هلدینگدیداردکتردیداردکتر ایردیداردکتر ایراندیداردکتر شرفبافیدیداردکتر گردشگریدیداردکتر مارکوپولودیداردکتر مدیرعاملدیداردکتر هلدینگشرفبافیشرفبافی ایرشرفبافی ایرانشرفبافی دیداردکترشرفبافی گردشگریشرفبافی مارکوپولوشرفبافی مدیرعاملشرفبافی هلدینگگردشگریگردشگری ایرگردشگری ایرانگردشگری دیداردکترگردشگری شرفبافیگردشگری مارکوپولوگردشگری مدیرعاملگردشگری هلدینگمارکوپولومارکوپولو ایرمارکوپولو ایرانمارکوپولو دیداردکترمارکوپولو شرفبافیمارکوپولو گردشگریمارکوپولو مدیرعاملمارکوپولو هلدینگمدیرعاملمدیرعامل ایرمدیرعامل ایرانمدیرعامل دیداردکترمدیرعامل شرفبافیمدیرعامل گردشگریمدیرعامل مارکوپولومدیرعامل هلدینگهلدینگهلدینگ ایرهلدینگ ایرانهلدینگ دیداردکترهلدینگ شرفبافیهلدینگ گردشگریهلدینگ مارکوپولوهلدینگ مدیرعامل