در حال بارگذاری اطلاعات

-

کوروش

شرکت فروشگاه های زنجیره‌ای کوروش در راستای تکمیل زنجیره ارزش گروه صنعتی گلرنگ و به منظور ارایه محصولات تندگردش از طریق خرده‌فروشی تاسیس گردیده است. این شرکت همواره احترام به حقوق کلیه ذی‌نفعان و تامین رضایت و خوشنودی آنان را در نظر داشته و نوآوری و خلاقیت برخاسته از کار تیمی را ارج می‌نهد. این شرکت ...
بیشتر بدانیم ...


مطالب مرتبط

احتمال خرید خرده‌فروشی تارگت توسط آمازون در سال ۲۰۱۸

افتتاح 501 مین فروشگاه جانبو

فروشگاه زنجیره ای کیوان راه‌اندازی شد

دریافت تندیس بازاریابی نوین توسط افق کوروش

افتتاح 6 فروشگاه جدید جانبو

اسامی برندگان خودرو 206 جشنواره تابستانه فروشگاه های زنجیره ای افق کوروش

آبان 1396,06 سرویس خبری خرید وسرگرمی

اسامی برندگان اولین مرحله از قرعه کشی جوایز جشنواره تابستانه فروشگاه های زنجیره ای افق کوروش اعلام شد. برای کسب اطلاعات بیشتر درباره اسامی برندگان این قرعه کشی به سایت افق کوروش مراجعه نمایید.

منبع: افق کوروش

206206 اسامی206 افق206 ای206 برندگان206 تابستانه206 جشنواره206 خودرو206 زنجیره206 فروشگاه206 کوروش206 هایاسامیاسامی 206اسامی افقاسامی ایاسامی برندگاناسامی تابستانهاسامی جشنوارهاسامی خودرواسامی زنجیرهاسامی فروشگاهاسامی کوروشاسامی هایافقافق 206افق اسامیافق ایافق برندگانافق تابستانهافق جشنوارهافق خودروافق زنجیرهافق فروشگاهافق کوروشافق هایایای 206ای اسامیای افقای برندگانای تابستانهای جشنوارهای خودروای زنجیرهای فروشگاهای کوروشای هایبرندگانبرندگان 206برندگان اسامیبرندگان افقبرندگان ایبرندگان تابستانهبرندگان جشنوارهبرندگان خودروبرندگان زنجیرهبرندگان فروشگاهبرندگان کوروشبرندگان هایتابستانهتابستانه 206تابستانه اسامیتابستانه افقتابستانه ایتابستانه برندگانتابستانه جشنوارهتابستانه خودروتابستانه زنجیرهتابستانه فروشگاهتابستانه کوروشتابستانه هایجشنوارهجشنواره 206جشنواره اسامیجشنواره افقجشنواره ایجشنواره برندگانجشنواره تابستانهجشنواره خودروجشنواره زنجیرهجشنواره فروشگاهجشنواره کوروشجشنواره هایخودروخودرو 206خودرو اسامیخودرو افقخودرو ایخودرو برندگانخودرو تابستانهخودرو جشنوارهخودرو زنجیرهخودرو فروشگاهخودرو کوروشخودرو هایزنجیرهزنجیره 206زنجیره اسامیزنجیره افقزنجیره ایزنجیره برندگانزنجیره تابستانهزنجیره جشنوارهزنجیره خودروزنجیره فروشگاهزنجیره کوروشزنجیره هایفروشگاهفروشگاه 206فروشگاه اسامیفروشگاه افقفروشگاه ایفروشگاه برندگانفروشگاه تابستانهفروشگاه جشنوارهفروشگاه خودروفروشگاه زنجیرهفروشگاه کوروشفروشگاه هایکوروشکوروش 206کوروش اسامیکوروش افقکوروش ایکوروش برندگانکوروش تابستانهکوروش جشنوارهکوروش خودروکوروش زنجیرهکوروش فروشگاهکوروش هایهایهای 206های اسامیهای افقهای ایهای برندگانهای تابستانههای جشنوارههای خودروهای زنجیرههای فروشگاههای کوروش