در حال بارگذاری اطلاعات

-

گلها

کارخانه محصولات غذایی گلها از سال 1318 فعالیت خود را بصورت کاملاً سنتی در زمینه ادویه جات آغاز کرد و در سال 1345 توسط حاج عبدالرضا کریمی تفرشی (نسل دوم) با تولید و بسته‌بندی نمک و ادویه‌جات برای اولین بار در ایران اقدام به ارائه این محصول صددرصد سنتی به روش امروزی (بسته بندی شده) نمود و سپس در طی سا...
بیشتر بدانیم ...


مطالب مرتبط

عرضه مستقیم محصولات صادراتی نوین زعفران در تهران آغاز شد

مدیرعامل شرکت های دوشه آمل و لارین لبن پارس (آلیما) شخصیت صنعت غذای سال ۱۳۹۶ شد

اهدای تندیس همکار صنعتی برگزیده به شرکت نستله ایران از سوی دانشکده مدیریت دانشگاه تهران

کسب عنوان نخستین واحد سبز لبنیات مازندران، توسط شرکت لبنی دوشه آمل

دریافت تندیس طلایی حقوق مصرف کنندگان توسط «نوین زعفران»

حضورصنایع غذایی گلها در نمایشگاه بین المللی توانمندی‌های صادراتی جمهوری اسلامی ایران

آبان 1396,09 سرویس خبری

صنایع غذایی گلها به عنوان یکی از صادرکنندگان برتر مواد غذایی ایران، در دومین نمایشگاه توانمندی‌های صادراتی جمهوری اسلامی ایران حضور دارد.
لازم به ذکر است این نمایشگاه از تاریخ 12- 9 آبان ماه برگزار می شود.محصولات غذایی سحر در سالن A5 نمایشگاه بین المللی شهر آفتاب،مشغول به فعالیت می باشد.

منبع: اینستاگرام گلها

اسلامیاسلامی المللیاسلامی ایراناسلامی بیناسلامی توانمندی‌هایاسلامی جمهوریاسلامی حضورصنایعاسلامی دراسلامی صادراتیاسلامی غذاییاسلامی گلهااسلامی نمایشگاهالمللیالمللی اسلامیالمللی ایرانالمللی بینالمللی توانمندی‌هایالمللی جمهوریالمللی حضورصنایعالمللی درالمللی صادراتیالمللی غذاییالمللی گلهاالمللی نمایشگاهایرانایران اسلامیایران المللیایران بینایران توانمندی‌هایایران جمهوریایران حضورصنایعایران درایران صادراتیایران غذاییایران گلهاایران نمایشگاهبینبین اسلامیبین المللیبین ایرانبین توانمندی‌هایبین جمهوریبین حضورصنایعبین دربین صادراتیبین غذاییبین گلهابین نمایشگاهتوانمندی‌هایتوانمندی‌های اسلامیتوانمندی‌های المللیتوانمندی‌های ایرانتوانمندی‌های بینتوانمندی‌های جمهوریتوانمندی‌های حضورصنایعتوانمندی‌های درتوانمندی‌های صادراتیتوانمندی‌های غذاییتوانمندی‌های گلهاتوانمندی‌های نمایشگاهجمهوریجمهوری اسلامیجمهوری المللیجمهوری ایرانجمهوری بینجمهوری توانمندی‌هایجمهوری حضورصنایعجمهوری درجمهوری صادراتیجمهوری غذاییجمهوری گلهاجمهوری نمایشگاهحضورصنایعحضورصنایع اسلامیحضورصنایع المللیحضورصنایع ایرانحضورصنایع بینحضورصنایع توانمندی‌هایحضورصنایع جمهوریحضورصنایع درحضورصنایع صادراتیحضورصنایع غذاییحضورصنایع گلهاحضورصنایع نمایشگاهدردر اسلامیدر المللیدر ایراندر بیندر توانمندی‌هایدر جمهوریدر حضورصنایعدر صادراتیدر غذاییدر گلهادر نمایشگاهصادراتیصادراتی اسلامیصادراتی المللیصادراتی ایرانصادراتی بینصادراتی توانمندی‌هایصادراتی جمهوریصادراتی حضورصنایعصادراتی درصادراتی غذاییصادراتی گلهاصادراتی نمایشگاهغذاییغذایی اسلامیغذایی المللیغذایی ایرانغذایی بینغذایی توانمندی‌هایغذایی جمهوریغذایی حضورصنایعغذایی درغذایی صادراتیغذایی گلهاغذایی نمایشگاهگلهاگلها اسلامیگلها المللیگلها ایرانگلها بینگلها توانمندی‌هایگلها جمهوریگلها حضورصنایعگلها درگلها صادراتیگلها غذاییگلها نمایشگاهنمایشگاهنمایشگاه اسلامینمایشگاه المللینمایشگاه ایراننمایشگاه بیننمایشگاه توانمندی‌هاینمایشگاه جمهورینمایشگاه حضورصنایعنمایشگاه درنمایشگاه صادراتینمایشگاه غذایینمایشگاه گلها