در حال بارگذاری اطلاعات

-

آقای - فرش

مجموعه آقای فرش از بزرگترین مجموعه های فرش حاضر در بازار فرش ایران می باشد. این مجموعه ، بخش اعظمی از فضای مجموعه بزرگ کاسپین را در اختیار دارد و کلکسیونی خوب از فرش دست بافت ، تابلو فرش های نفیس و سالن های فرش ماشینی را...
بیشتر بدانیم ...


مطالب مرتبط

برنامه قرعه کشی بزرگ رفاه به مناسبت ماه مبارک رمضان

ارائه راهکارهایی برای انجام یک خرید هوشمندانه توسط شرکت فروشگاه های زنجیره ای افق کوروش

اعلام برنده شصت و ششم قرعه کشی بزرگ رفاه

جشنواره کارتخوان‌های سامان در فروشگاه‌های جانبو

احتمال خرید خرده‌فروشی تارگت توسط آمازون در سال ۲۰۱۸

همایش تقدیر و تجلیل از چهره های ماندگار صنعت خرده فروشی و برند های برتر مراکز خرید و مجتمع های تجاری کشور

شهریور 1396,22 سرویس خبری

در چهارمین همایش تقدیر و تجلیل از چهره های ماندگار صنعت خرده فروشی و برند های برتر مراکز خرید و مجتمع های تجاری کشور از آقای مهندس علی فرهی بنیانگذار آقای فرش به عنوان یکی از ۱۰ هایپر مارکت موفق سال ۹۶ با اهدای لوح ، تقدیر بعمل آمد.

منبع: آقای فرش

ازاز برتراز برنداز تجاریاز تجلیلاز تقدیراز چهرهاز خردهاز خریداز صنعتاز فروشیاز کشوراز ماندگاراز مجتمعاز مراکزاز هایاز همایشاز وبرتربرتر ازبرتر برندبرتر تجاریبرتر تجلیلبرتر تقدیربرتر چهرهبرتر خردهبرتر خریدبرتر صنعتبرتر فروشیبرتر کشوربرتر ماندگاربرتر مجتمعبرتر مراکزبرتر هایبرتر همایشبرتر وبرندبرند ازبرند برتربرند تجاریبرند تجلیلبرند تقدیربرند چهرهبرند خردهبرند خریدبرند صنعتبرند فروشیبرند کشوربرند ماندگاربرند مجتمعبرند مراکزبرند هایبرند همایشبرند وتجاریتجاری ازتجاری برترتجاری برندتجاری تجلیلتجاری تقدیرتجاری چهرهتجاری خردهتجاری خریدتجاری صنعتتجاری فروشیتجاری کشورتجاری ماندگارتجاری مجتمعتجاری مراکزتجاری هایتجاری همایشتجاری وتجلیلتجلیل ازتجلیل برترتجلیل برندتجلیل تجاریتجلیل تقدیرتجلیل چهرهتجلیل خردهتجلیل خریدتجلیل صنعتتجلیل فروشیتجلیل کشورتجلیل ماندگارتجلیل مجتمعتجلیل مراکزتجلیل هایتجلیل همایشتجلیل وتقدیرتقدیر ازتقدیر برترتقدیر برندتقدیر تجاریتقدیر تجلیلتقدیر چهرهتقدیر خردهتقدیر خریدتقدیر صنعتتقدیر فروشیتقدیر کشورتقدیر ماندگارتقدیر مجتمعتقدیر مراکزتقدیر هایتقدیر همایشتقدیر وچهرهچهره ازچهره برترچهره برندچهره تجاریچهره تجلیلچهره تقدیرچهره خردهچهره خریدچهره صنعتچهره فروشیچهره کشورچهره ماندگارچهره مجتمعچهره مراکزچهره هایچهره همایشچهره وخردهخرده ازخرده برترخرده برندخرده تجاریخرده تجلیلخرده تقدیرخرده چهرهخرده خریدخرده صنعتخرده فروشیخرده کشورخرده ماندگارخرده مجتمعخرده مراکزخرده هایخرده همایشخرده وخریدخرید ازخرید برترخرید برندخرید تجاریخرید تجلیلخرید تقدیرخرید چهرهخرید خردهخرید صنعتخرید فروشیخرید کشورخرید ماندگارخرید مجتمعخرید مراکزخرید هایخرید همایشخرید وصنعتصنعت ازصنعت برترصنعت برندصنعت تجاریصنعت تجلیلصنعت تقدیرصنعت چهرهصنعت خردهصنعت خریدصنعت فروشیصنعت کشورصنعت ماندگارصنعت مجتمعصنعت مراکزصنعت هایصنعت همایشصنعت وفروشیفروشی ازفروشی برترفروشی برندفروشی تجاریفروشی تجلیلفروشی تقدیرفروشی چهرهفروشی خردهفروشی خریدفروشی صنعتفروشی کشورفروشی ماندگارفروشی مجتمعفروشی مراکزفروشی هایفروشی همایشفروشی وکشورکشور ازکشور برترکشور برندکشور تجاریکشور تجلیلکشور تقدیرکشور چهرهکشور خردهکشور خریدکشور صنعتکشور فروشیکشور ماندگارکشور مجتمعکشور مراکزکشور هایکشور همایشکشور وماندگارماندگار ازماندگار برترماندگار برندماندگار تجاریماندگار تجلیلماندگار تقدیرماندگار چهرهماندگار خردهماندگار خریدماندگار صنعتماندگار فروشیماندگار کشورماندگار مجتمعماندگار مراکزماندگار هایماندگار همایشماندگار ومجتمعمجتمع ازمجتمع برترمجتمع برندمجتمع تجاریمجتمع تجلیلمجتمع تقدیرمجتمع چهرهمجتمع خردهمجتمع خریدمجتمع صنعتمجتمع فروشیمجتمع کشورمجتمع ماندگارمجتمع مراکزمجتمع هایمجتمع همایشمجتمع ومراکزمراکز ازمراکز برترمراکز برندمراکز تجاریمراکز تجلیلمراکز تقدیرمراکز چهرهمراکز خردهمراکز خریدمراکز صنعتمراکز فروشیمراکز کشورمراکز ماندگارمراکز مجتمعمراکز هایمراکز همایشمراکز وهایهای ازهای برترهای برندهای تجاریهای تجلیلهای تقدیرهای چهرههای خردههای خریدهای صنعتهای فروشیهای کشورهای ماندگارهای مجتمعهای مراکزهای همایشهای وهمایشهمایش ازهمایش برترهمایش برندهمایش تجاریهمایش تجلیلهمایش تقدیرهمایش چهرههمایش خردههمایش خریدهمایش صنعتهمایش فروشیهمایش کشورهمایش ماندگارهمایش مجتمعهمایش مراکزهمایش هایهمایش ووو ازو برترو برندو تجاریو تجلیلو تقدیرو چهرهو خردهو خریدو صنعتو فروشیو کشورو ماندگارو مجتمعو مراکزو هایو همایش