در حال بارگذاری اطلاعات

مطالب مرتبط

کسب رتبه اول صندلی ماشین نوزادی برای چیکو

فروش ویژه چیکو در کانال تلگرام

راهنمای خرید شیشه شیر بچه

کالسکه و کریر جدید براوو ال ای

آبان 1396,13 سرویس خبری

این کالسکه جزو ١٠كالسكه برتر سال ٢٠١٧ و قابل استفاده از نوزادی تا 4 سال می باشد.

بدنه این کالسکه از جنس فلزو بسیار محکم می باشد. امکان قرار گیری کریر برروی صندلی کالسکه یا اسکلت کالسکه بصورت جداگانه وجود دارد.

همچنین دارای کمربند 5تکه برای امنیت بیشتر نوزاد می باشد.

برای کسب اطلاعات بیشتر درباره کیفیت این کالسکه وکریر به اینستاگرام چیکو مراجعه فرمایید.

منبع: اینستاگرام چیکو

الال ایال براووال جدیدال کالسکهال کریرال وایای الای براووای جدیدای کالسکهای کریرای وبراووبراوو البراوو ایبراوو جدیدبراوو کالسکهبراوو کریربراوو وجدیدجدید الجدید ایجدید براووجدید کالسکهجدید کریرجدید وکالسکهکالسکه الکالسکه ایکالسکه براووکالسکه جدیدکالسکه کریرکالسکه وکریرکریر الکریر ایکریر براووکریر جدیدکریر کالسکهکریر ووو الو ایو براووو جدیدو کالسکهو کریر