در حال بارگذاری اطلاعات

-

مارال چرم

...
بیشتر بدانیم ...


مطالب مرتبط

کانن و فقدان نوآوری در دوربین‌های جدید آن

معرفی بهترین ساعت های هوشمند سال 2017

جشنواره عضویت در خانواده مارال چرم

هدیه پاییزی نوین چرم

بازدید دکتر شریعت مداری از غرفه مارال

آبان 1396,01 سرویس خبری اخبار و رویداد ها

دکتر شریعت مداری، وزیر محترم صنعت،معدن و تجارت از غرفه توانمندی های مجموعه تولیدی و صادراتی مارال چرم در اتاق بازرگانی ایران بازدید کردند.

 

منبع: اینستاگرام مارال

ازاز بازدیداز دکتراز شریعتاز غرفهاز مارالاز مداریبازدیدبازدید ازبازدید دکتربازدید شریعتبازدید غرفهبازدید مارالبازدید مداریدکتردکتر ازدکتر بازدیددکتر شریعتدکتر غرفهدکتر مارالدکتر مداریشریعتشریعت ازشریعت بازدیدشریعت دکترشریعت غرفهشریعت مارالشریعت مداریغرفهغرفه ازغرفه بازدیدغرفه دکترغرفه شریعتغرفه مارالغرفه مداریمارالمارال ازمارال بازدیدمارال دکترمارال شریعتمارال غرفهمارال مداریمداریمداری ازمداری بازدیدمداری دکترمداری شریعتمداری غرفهمداری مارال