در حال بارگذاری اطلاعات

-

مارال چرم

...
بیشتر بدانیم ...


مطالب مرتبط

جشنواره عضویت در خانواده مارال چرم

هدیه پاییزی نوین چرم

حضور مارال چرم در دومین نمایشگاه تخصصی توانمندی های صادرات یایراندر اوکراین_کی یف

بازدید دکتر شریعت مداری از غرفه مارال

آبان 1396,01 سرویس خبری اخبار و رویداد ها

دکتر شریعت مداری، وزیر محترم صنعت،معدن و تجارت از غرفه توانمندی های مجموعه تولیدی و صادراتی مارال چرم در اتاق بازرگانی ایران بازدید کردند.

 

منبع: اینستاگرام مارال

ازاز بازدیداز دکتراز شریعتاز غرفهاز مارالاز مداریبازدیدبازدید ازبازدید دکتربازدید شریعتبازدید غرفهبازدید مارالبازدید مداریدکتردکتر ازدکتر بازدیددکتر شریعتدکتر غرفهدکتر مارالدکتر مداریشریعتشریعت ازشریعت بازدیدشریعت دکترشریعت غرفهشریعت مارالشریعت مداریغرفهغرفه ازغرفه بازدیدغرفه دکترغرفه شریعتغرفه مارالغرفه مداریمارالمارال ازمارال بازدیدمارال دکترمارال شریعتمارال غرفهمارال مداریمداریمداری ازمداری بازدیدمداری دکترمداری شریعتمداری غرفهمداری مارال