در حال بارگذاری اطلاعات

-

بانک ایران زمین

بانك ايران زمين ( سهامي عام)در تاريخ 1389/12/24 تحت شماره 399279 در اداره ثبت شركت ها و موسسات غير تجاري در تهران به ثبت رسيده است. سهام بانك در تاريخ 1389/12/25در فرابورس ايران پذيرفته شده است و از تاريخ 1390/7/5 درفهرست تابلوي قيمت هاي بورس قرار گرفته است. مؤسسان بانك ايران زمين را گروهي از افر...
بیشتر بدانیم ...


مطالب مرتبط

نشست مشترک مدیران و معاونان دستگاه های اجرایی کشور به میزبانی بانک ملی

جایگاه نخست شرکت به پرداخت ملت در صنعت پرداخت

پرداخت سود سهام شرکت صنعتی گل گهر از طریق شعب بانک سپه

پرداخت بیش از ٣٩٠ میلیارد ریال تسهیلات حمایتی بانک صادرات ایران به مردم گلستان

انعقاد تفاهمنامه بین بانک ملت و گروه صنعتی گلرنگ

افتتاح دفتر موسسه خیریه کودکان در مشهد با حضور مدیراستانی بانک ایران زمین

آبان 1396,10 سرویس خبری اخبار و رویداد ها

با حضور مدیریت شعب استان خراسان بانک ایران زمین و جمعی از مسئولین استانی و خبرنگاران دفتر موسسه خیریه حمایت از کودکان با ناهنجاری های مادرزادی در محل مجمع خیرین سلامت این استان افتتاح شد.دکتر صلاح الدین دلشاد رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل موسسه محکم و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران در این مراسم گفت: شعار و خط مشی موسسه این است که هیچ بیمار نابهنجار مادرزادی نباید در کشور به دلیل فقر از سلامت جسمانی بی بهره باشد.
ناهنجاری های مادرزادی به بیماری هایی گفته می شود که در اثر اختلال در روند سیر تکاملی برخی از اعضای بدن یا احشا، در دوران جنینی ایجاد می شود که در بین اقشار جامعه بیشترین آسیب را خانواده های محروم و نیازمند متحمل می شوند، موسسه خیریه محکم در سال ۱۳۸۴ به منظور حمایت مالی جهت درمان و جراحی، آموزش و جلوگیری از شیوع این بیماریها در تهران شروع به کار کرد.
علی اکبر ریحانی مدیر شعب استان های خراسان رضوی و شمالی بانک ایران زمین در این مراسم با اعلام همراهی این بانک با موسسه فوق گفت: بانک ایران زمین در جهت مشارکت و حمایت از این امر خداپسندانه و در چارچوب دستورالعمل های بانک مرکزی آماده ارائه خدمات مالی به این موسسه است.

منبع: بانک ایران زمین

افتتاحافتتاح ایرانافتتاح باافتتاح بانکافتتاح حضورافتتاح خیریهافتتاح درافتتاح دفترافتتاح زمینافتتاح کودکانافتتاح مدیراستانیافتتاح مشهدافتتاح موسسهایرانایران افتتاحایران باایران بانکایران حضورایران خیریهایران درایران دفترایران زمینایران کودکانایران مدیراستانیایران مشهدایران موسسهبابا افتتاحبا ایرانبا بانکبا حضوربا خیریهبا دربا دفتربا زمینبا کودکانبا مدیراستانیبا مشهدبا موسسهبانکبانک افتتاحبانک ایرانبانک بابانک حضوربانک خیریهبانک دربانک دفتربانک زمینبانک کودکانبانک مدیراستانیبانک مشهدبانک موسسهحضورحضور افتتاححضور ایرانحضور باحضور بانکحضور خیریهحضور درحضور دفترحضور زمینحضور کودکانحضور مدیراستانیحضور مشهدحضور موسسهخیریهخیریه افتتاحخیریه ایرانخیریه باخیریه بانکخیریه حضورخیریه درخیریه دفترخیریه زمینخیریه کودکانخیریه مدیراستانیخیریه مشهدخیریه موسسهدردر افتتاحدر ایراندر بادر بانکدر حضوردر خیریهدر دفتردر زمین»در کودکاندر مدیراستانیدر مشهددر موسسهدفتردفتر افتتاحدفتر ایراندفتر بادفتر بانکدفتر حضوردفتر خیریهدفتر دردفتر زمیندفتر کودکاندفتر مدیراستانیدفتر مشهددفتر موسسهزمینزمین افتتاحزمین ایرانزمین بازمین بانکزمین حضورزمین خیریهزمین دفترزمین کودکانزمین مدیراستانیزمین مشهدزمین موسسهزمین» درکودکانکودکان افتتاحکودکان ایرانکودکان باکودکان بانککودکان حضورکودکان خیریهکودکان درکودکان دفترکودکان زمینکودکان مدیراستانیکودکان مشهدکودکان موسسهمدیراستانیمدیراستانی افتتاحمدیراستانی ایرانمدیراستانی بامدیراستانی بانکمدیراستانی حضورمدیراستانی خیریهمدیراستانی درمدیراستانی دفترمدیراستانی زمینمدیراستانی کودکانمدیراستانی مشهدمدیراستانی موسسهمشهدمشهد افتتاحمشهد ایرانمشهد بامشهد بانکمشهد حضورمشهد خیریهمشهد درمشهد دفترمشهد زمینمشهد کودکانمشهد مدیراستانیمشهد موسسهموسسهموسسه افتتاحموسسه ایرانموسسه باموسسه بانکموسسه حضورموسسه خیریهموسسه درموسسه دفترموسسه زمینموسسه کودکانموسسه مدیراستانیموسسه مشهد