در حال بارگذاری اطلاعات

-

بانک ایران زمین

بانك ايران زمين ( سهامي عام)در تاريخ 1389/12/24 تحت شماره 399279 در اداره ثبت شركت ها و موسسات غير تجاري در تهران به ثبت رسيده است. سهام بانك در تاريخ 1389/12/25در فرابورس ايران پذيرفته شده است و از تاريخ 1390/7/5 درفهرست تابلوي قيمت هاي بورس قرار گرفته است. مؤسسان بانك ايران زمين را گروهي از افر...
بیشتر بدانیم ...


مطالب مرتبط

توسعه خدمت ” تنخواه کارت رفاه “

معرفی جدیدترین سیستم پرداخت پایانه‌های فروش در الکامپ

برگزاری مجمع عمومی عادی سالانه شرکت به پرداخت ملت با حضور بیش از 98 درصد سهامداران

مراسم تجلیل از بانک ملت در ششمین جشنواره خیرین و واقفین دانشگاه تهران برگزار شد

اهدای جایزه رتبه نخست هشتمین همایش بانک‌داری الکترونیک و نظام‌های پرداخت به مدیرعامل به‌پرداخت ملت

جلسه هم اندیشی ماهانه دوایر مدیریت شعب استان های خراسان رضوی و شمالی بانک ایران زمین

مهر 1396,07 سرویس خبری اخبار و رویداد ها

علی اکبر ریحانی مدیر شعب استان های خراسان رضوی، مهمترین رویداد بانکی و اقتصادی نیمه اول سال جاری را یکپارچه سازی نرخ سپرده های بانکی توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران دانست و عنوان کرد: از این پس نحوه ارائه خدمات، رفتار شایسته پرسنل و تکریم مشتری، حفظ ارتباطات موثر و اثرگذاری پرسنل و روسای شعب مبنای رقابت در عرصه بانکداری خواهد بود.
وی در پایان به بررسی عملکرد شعب در ماه های گذشته پرداخت و گفت: در نیمه دوم سال می بایست تمرکز بیشتری بر خدماتی همچون صدور ضمانتنامه داشت.

 

منبع: بانک ایران زمین

«هم زمین»استاناستان اندیشیاستان ایراناستان بانکاستان جلسهاستان خراساناستان دوایراستان رضویاستان زمیناستان شعباستان شمالیاستان ماهانهاستان مدیریتاستان هایاستان هماستان واندیشیاندیشی استاناندیشی ایراناندیشی بانکاندیشی جلسهاندیشی خراساناندیشی دوایراندیشی رضویاندیشی زمیناندیشی شعباندیشی شمالیاندیشی ماهانهاندیشی مدیریتاندیشی هایاندیشی هماندیشی وایرانایران استانایران اندیشیایران بانکایران جلسهایران خراسانایران دوایرایران رضویایران زمینایران شعبایران شمالیایران ماهانهایران مدیریتایران هایایران همایران وبانکبانک استانبانک اندیشیبانک ایرانبانک جلسهبانک خراسانبانک دوایربانک رضویبانک زمینبانک شعببانک شمالیبانک ماهانهبانک مدیریتبانک هایبانک همبانک وجلسهجلسه استانجلسه اندیشیجلسه ایرانجلسه بانکجلسه خراسانجلسه دوایرجلسه رضویجلسه زمینجلسه شعبجلسه شمالیجلسه ماهانهجلسه مدیریتجلسه هایجلسه همجلسه وخراسانخراسان استانخراسان اندیشیخراسان ایرانخراسان بانکخراسان جلسهخراسان دوایرخراسان رضویخراسان زمینخراسان شعبخراسان شمالیخراسان ماهانهخراسان مدیریتخراسان هایخراسان همخراسان ودوایردوایر استاندوایر اندیشیدوایر ایراندوایر بانکدوایر جلسهدوایر خراساندوایر رضویدوایر زمیندوایر شعبدوایر شمالیدوایر ماهانهدوایر مدیریتدوایر هایدوایر همدوایر ورضویرضوی استانرضوی اندیشیرضوی ایرانرضوی بانکرضوی جلسهرضوی خراسانرضوی دوایررضوی زمینرضوی شعبرضوی شمالیرضوی ماهانهرضوی مدیریترضوی هایرضوی همرضوی وزمینزمین استانزمین اندیشیزمین ایرانزمین بانکزمین جلسهزمین خراسانزمین دوایرزمین رضویزمین شعبزمین شمالیزمین ماهانهزمین مدیریتزمین هایزمین وزمین» «همشعبشعب استانشعب اندیشیشعب ایرانشعب بانکشعب جلسهشعب خراسانشعب دوایرشعب رضویشعب زمینشعب شمالیشعب ماهانهشعب مدیریتشعب هایشعب همشعب وشمالیشمالی استانشمالی اندیشیشمالی ایرانشمالی بانکشمالی جلسهشمالی خراسانشمالی دوایرشمالی رضویشمالی زمینشمالی شعبشمالی ماهانهشمالی مدیریتشمالی هایشمالی همشمالی وماهانهماهانه استانماهانه اندیشیماهانه ایرانماهانه بانکماهانه جلسهماهانه خراسانماهانه دوایرماهانه رضویماهانه زمینماهانه شعبماهانه شمالیماهانه مدیریتماهانه هایماهانه همماهانه ومدیریتمدیریت استانمدیریت اندیشیمدیریت ایرانمدیریت بانکمدیریت جلسهمدیریت خراسانمدیریت دوایرمدیریت رضویمدیریت زمینمدیریت شعبمدیریت شمالیمدیریت ماهانهمدیریت هایمدیریت هممدیریت وهایهای استانهای اندیشیهای ایرانهای بانکهای جلسههای خراسانهای دوایرهای رضویهای زمینهای شعبهای شمالیهای ماهانههای مدیریتهای همهای وهمهم استانهم اندیشیهم ایرانهم بانکهم جلسههم خراسانهم دوایرهم رضویهم شعبهم شمالیهم ماهانههم مدیریتهم هایهم ووو استانو اندیشیو ایرانو بانکو جلسهو خراسانو دوایرو رضویو زمینو شعبو شمالیو ماهانهو مدیریتو هایو هم